Spolok Istropolitan a Svoradov do roku 2009

Slovenský katolícky akademický spolok (SKAS) ISTROPOLITAN bol založený v roku 1993 študentmi bratislavských vysokých škôl podľa vzoru študentských katolíckych spolkov na Západe, predovšetkým v Rakúsku, a na tradíciách slovenského katolíckeho študentstva prvej polovice 20. storočia. Jedným z najbližších a najinšpirujúcejších spolkov bol viedenský spolok Bajuvaria. Istropolitan vo svojich radoch združuje študentov a absolventov vysokých škôl v Bratislave. Spolok je založený na štyroch základných princípoch, podobne ako ďalšie katolícke študentské spolky združené v strešnej organizácii Európsky kartelový zväz (EKV): religio, patria, scientia a amicitia. Princíp religio znamená žiť podľa katolíckej viery v spoločnosti. Obsahom princípu patria je vlastenectvo a služba Slovensku. Scientia je princíp, ktorý vyjadruje samovzdelávanie členov spolku nielen vo svojom odbore. Pod pojmom amicitia sa rozumie priateľstvo členov na kresťanskom základe. Spolok Istropolitan bol prvým združením svojho druhu na Slovensku po páde komunizmu. Najvýraznejšími predstaviteľmi v začiatkoch fungovania boli študenti študujúci vo Viedni Rastislav Pavlík a Sven Šovčík, prví dvaja predsedovia (seniori) Spolku.

Istropolitan sa so Svoradovom, ešte pod názvom ŠD Mirka Nešpora („nešporák“), dostal do kontaktu 6.10.1996, kedy sa tu uskutočnilo prvé stretnutie s bývalými členmi Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (ÚSKŠ), ktorí sa na Svoradove stretávali každú prvú a tretiu stredu v mesiaci ako „Kruh priateľov Svoradova“ (KPS). Okrem iných bol na stretnutí prítomný Dr. Belo Polla. Načrtli sa možnosti spolupráce pri „oživotvorení“ Svoradova ako katolíckeho internátu, nakoľko v tom čase bol v správe štátu prostredníctvom STU. 20.11.1996 sa v spoločenskej miestnosti konala za účasti Istropolitanu spomienková slávnosť k výročiu narodenia msg. Eugena Filkorna, na ktorej bolo prítomných okolo 150 členov KPS. Pri tejto príležitosti bola vo vestibule umiestnená pamätná tabuľa na jeho počesť, ktorú odhalil arcibiskup Ján Sokol. Vo vestibule naďalej ostala aj Nešporova busta, dielo Alexandra Trizuljaka.

Po tom, ako sa stal v polovici 90. rokov dôležitou postavou internátneho života jeden zo seniorov Spolku Martin Mikloš (od roku 2006 do súčasnosti starosta obce Krásno, okr. PE), sa SKAS začal na Svoradove stretávať čoraz častejšie, keďže tu vtedy bývali viacerí jeho členovia. V tomto čase Spolok v internátnej telocvični pravidelne hrával futbal, čo neskôr viedlo k usporiadaniu úspešných ročníkov futbalového turnaja Istropolitan cup v rokoch 2006 – 2013. V roku 2003 zásluhou seniora Martina Mikloša získal Istropolitan na Svoradove vlastný priestor, „spolkovú búdu“, kde sa každý týždeň konali prednášky na rôzne témy. Jedným z prvých prednášajúcich bol historik doc. Róbert Letz, ktorý 18.3.2004 vystúpil s príspevkom „Svoradov – história a tradície“. Z ďalších aktivít Spolku môžeme v skratke uviesť niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa na internáte uskutočnili. V októbri 2004 tu vystúpil dlhoročný politický väzeň a zakladateľ Bielej légie Jozef Vicen s prednáškou „Svoradov a osudy bývalých svoradovčanov“, o slovenskej diplomacii rozprával 13.1.2005 svoradovčan František Sýkora, ktorý sa stal spolu s predsedom KPS Ivanom Mrvom pravidelným účastníkom akcií SKAS. Filozofické a teologické témy rozoberali napr. prednášajúci Imrich Sklenka (3.2.2005), prof. Ján Letz (17.2.2005), Marián Gavenda (2005) a ďalší. Častými sa stali diskusie o histórii, ktoré viedli viacerí historici, napr. senior Spolku Peter Šoltés, šéf ÚPN Ivan Petranský, Martin Lacko, Ľubomír Ďurina a ďalší.

V roku 2006 usporiadal Istropolitan pod záštitou ministra obrany Martina Fedora historickú konferenciu „Bolševizácia slovenskej armády 1944 – 1948“ za účasti viacerých významných historikov. Z podujatia vyšiel samostatný zborník. Okrem tejto v roku 2006 Istropolitan spoluorganizoval so svoradovčanom Jánom Benčekom aj veľkú konferenciu „Moderný evanjelizátor prof. Kolakovič a jeho žiak A. Neuwirth“ v UPeCe Mlynské Nivy, na ktorej člen spolku Peter Marosz prečítal príspevok prítomného, no zdravotne oslabeného generála tajnej Cirkvi Vladimíra Jukla. Okrem histórie sa Spolok venoval aj rôznym ďalším odvetviam prírodných a spoločenských vied. Za všetkých prednášajúcich spomeňme chemika Jaroslava Katrlíka (2.6.2005), lekára Alojza Rakúsa (23.3.2006), astronóma Igora Kapišinského (18.5.2006), politológov Tomáša Zálešáka (2.2.2006) a Zsolta Gála (1.2.2007), ekonóma Ľudovíta Černáka (30.3.2006), političku Annu Záborskú (21.4.2005), Bélu Bugára (21.6.2007) či diplomatov Rudolfa Michalku a Jána Petríka (2005). Viac krát prišli na návštevu zástupcovia rakúskych akademických spolkov. Spolkový priestor využívali na svoje stretnutia aj členovia KPS, napríklad 26.4.2006 sa tu konala oslava 90. tych narodením prof. Melichara Václava za hojnej účasti „starých svoradovčanov“. Svoju poéziu tu prezentoval básnik a filatelista Severín Zrubec.

V období pôsobenia Istropolitanu na Svoradove sa zintenzívnila snaha o prinavrátenie internátu Svoradov cirkevnej správe a o obnovenie svoradovského ducha v intenciách zakladateľa Eugena Filkorna. Významnou mierou sa v týchto aktivitách angažoval KPS na čele s Ivanom Mrvom. Od roku 2006 sa prostredníctvom právnika Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Tibora Bernaťáka uskutočnilo niekoľko stretnutí, na ktorých bol predstavený projekt spravovania internátu, o ktorom bol informovaný aj otec arcibiskup Ján Sokol. Projekt vychádzal okrem iného zo skúseností fungovania internátu pri katolíckej univerzite v Leuvene (Flámsko) a jeho spoluautorom bol neskorší prof. MUDr. Tibor Hlavatý. V tomto čase sa pripravovalo delenie diecézy, takže k definitívnemu riešeniu, čo ďalej so Svoradovom, neprišlo. 14.2.2008 J. Em. kardinál Jozef Tomko, ako zvláštny legát pápeža Benedikta XVI., oznámil zriadenie Bratislavskej arcidiecézy. Prvým bratislavským arcibiskupom-metropolitom bol menovaný trnavský pomocný biskup Stanislav Zvolenský. Na jar 2008 prostredníctvom hovorcu arcidiecéznej kúrie doc. Jozefa Haľka KPS a Istropolitan kontaktovali nového arcibiskupa Stanislava Zvolenského. 19.8.2008 sa v priestoroch Arcibiskupského úradu na Špitálskej ulici v Bratislave uskutočnilo stretnutie nového arcibiskupa so zástupcami Istropolitanu a KPS. Na viac ako hodinovom stretnutí bol predstavený projekt na „oživotvorenie“ Svoradova, ktorý sa stretol s pochopením. Bolo prisľúbené vytvorenie pracovnej skupiny a ustanovenie kontaktnej osoby na riešenie tohto problému, nakoľko internát bol v tom čase stále v správe STU. Avšak do konca roka 2008 takáto osoba zo strany Arcibiskupského úradu menovaná nebola, čo KPS a Istropolitan konštatovali v liste otcovi arcibiskupovi 14.11. 2008. V roku 2009 sa k tejto téme stretli senior Sven Šovčík s arcibiskupom Zvolenským. Na stretnutí sa konštatovalo, že Arcidiecéza plánuje ukončiť prenájom Svoradova STU, avšak ešte nemá ucelenú predstavu o budúcnosti Svoradova.

Bohužiaľ na konci roka 2008 bol seniorovi Martinovi Miklošovi zo strany vedenia internátu vypovedaný nájom. Istropolitan sa po piatich rokoch úspešného fungovania na Svoradove musel vysťahovať. Táto skutočnosť postupne ukončila iniciatívy Spolku na Svoradove a aj intenzívnejšiu spoluprácu s KPS. Akcie Spolku sa mnoho ďalších rokov presunuli do miestnosti vo Vinárni 44 na Obchodnej ulici v Bratislave.

Plepo

inžinier chémie

senior SKAS Istropolitan v rokoch 1998 – 1999, 2002 – 2003 a 2005 – 2006