Vnútorný poriadok spolku

VNÚTORNÝ PORIADOK

Slovenského katolíckeho akademického spolku

ISTROPOLITAN

§1

1. ČLENOVIA SPOLKU

Členovia spolku sú:

1. Riadni členovia

1.1 študujúci

1.1.1 líšky

1.1.2 burši

1.2 starí páni (filistri)

2. Čestní členovia

§2

Všetci členovia sú podriadení autorite pre nich príslušného konventu, tak isto členom spolku zastavujúcich funkciu. Každý má právo svoje priania a sťažnosti predložiť príslušnému orgánu.

§3

(1) Každý člen o všetkých skutočnostiach rokovania konventu voči tým, ktorí nie sú oprávnený zúčastniť, musí zachovávať prísnu mlčanlivosť, pokiaľ nie je o tom rozhodnuté zvláštnym k tomu prijatím uznesením.

(2) Nikto nie je oprávnený bez povolenia seniora alebo ním poverenej osoby oficiálne vystupovať za spolok.

§4

Všetci členovia si zásadne tykajú. Pri stretnutí so starými pánmi mimo pôdy spolku, tak isto ako s čestnými členmi rozhoduje ich forma oslovenia.

§5

1.1 Riadni členovia

1.1.1.1 Líšky

Líšky sú členovia vychovávaní na buršov. Podliehajú majorovi líšok.

§6

(1) Konvent šarži (KŠ) spoločne so spolkovým duchovným otcom alebo ním povereným zástupcom sa presvedčí o možnosti prijatia záujemcu o členstvo prostredníctvom prijímacieho pohovoru.

(2) Tento v sebe zahŕňa:

a) základy katolíckej náuky a osobný postoj k nej,

b) základné znalosti slovenských dejín,

c) otázky k aktuálnej politickej situácii.

(3) Ak sa KŠ počas prijímacieho pohovoru presvedčí o schopnosti prijatia žiadateľa o členstvo, podá o tom správu konventu buršov (KB), ten potom rozhoduje o jeho prijatí.

§7

Povinnosti líšky

(1) Líšky sú povinné voči všetkým buršom zachovávať úctu a poslušnosť.

(2) Líšky sú povinné zúčastňovať sa všetkých oficiálnych a slávnostných akcií, pokiaľ sú na to oprávnené.

§ 8

Buršovanie

(1) Buršácka skúška pozostáva z:

a) katolíckej vierouky a mravouky

b) znalosti histórie a politických dejín Slovenska

c) aktuálno-politických postojov

d) znalosti vnútorného poriadku

§ 9

Po úspešnom zložení buršáckej skúšky rozhoduje o buršovaní najbližší konvent na žiadosť majora líšok.

§ 10

1.1.1.2 Burši

(1) Buršovaním vstupuje riadny člen do stavu buršov.

(2) Burši majú pokiaľ to nie je vo VP spolku ináč stanovené, úplne hlasovacie právo, aktívne a pasívne volebné právo. Taktiež právo účasti na všetkých spolkových podujatiach.

(3) Burši sú povinní zúčastniť sa plen. col. všetkých oficiálnych a neoficiálnych podujatí spolku s výnimkou konventu.

§ 11

1.1.2 Starí páni (Filistri)

(1) Starí páni (StP) sú riadni členovia spolku, ktorí boli prijatí do stavu starých pánov filistrovaním alebo udelením pásky.

(2) Pra-filister je ten, ktorý po splnení podmienok bol prevedený do stavu starých pánov.

§ 12

Filistrovanie

Predpokladom filistrovania je:

a) ukončené vysokoškolské štúdium

b) najmenej šesť semestrov členstva v spolku ako burš

c) absolvovanie minimálne dvoch semestrov počas, ktorého člen spolku vykonáva funkciu šarže v spolku

d) primeraný dar pre spolok.

§ 13

1.2 Čestní členovia

Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Istropolitanu a kartelu alebo Slovenskej republiky a hlásia sa k princípom spolku môžu byť vymenovaní za čestných členov.

§ 14

1.3. Priatelia spolku

Priateľ spolku je osobnosť, ktorá sa verejne hlási k princípom spolku a sympatizuje so spolkom.

§ 15

2. ORGÁNY SPOLKU

Orgánmi spolku sú:

1.1 konvent buršov (KB)

1.2 spojený konvent (SK)

§ 16

2.1.1 Konvent buršov (KB)

(1) KB je zhromaždenie buršovaných členov spolku pre potreby porady a prijímania uznesení s výnimkou tých, ktoré sú vyhradené rozhodnutiam iných konventov.

(2) Obzvlášť podlieha KB:

– definitívne prijatie za člena spolku (2/3 väčšina),

– pripustenie k buršovaniu (2/3 väčšina),

– posúdenie žiadosti o filistrovanie,

– udelenie pásky (2/3 väčšina),

– voľba šarží, funkcionárov a členov komisií,

– zbavenie úradu (2/3 väčšina),

– zrušenie, prípadne zmena uznesení KŠ (2/3 väčšina) a komisii,

– vylúčenie líšok a výkon spolkových trestov, pokiaľ nie sú vyhradené spolkového súdu,

– znovu prijatie dimitovaných (4/5 väčšina) po pozitívnom rozhodnutí spolkového súdu,

– rozhodnutie o peňažných záväzkoch aktivitas,

– zmeny VP pokiaľ nie sú schválené SK.

§ 17

(1) Termíny KB sa určujú a zvolávajú začiatku semestra.

(2) Každý KB je uznášaniaschopný, keď bol riadne zvolaný

§ 18

Predsedníctvo

(1) KB predsedá senior, môže však poveriť predsedaním inú šaržu.

(2) Predsedajúci nesmie pri vedení konventu nadržiavať.

(3) Predsedajúci môže konvent v každom momente prerušiť alebo ukončiť.

§ 19

Program rokovania

(1) PR (program rokovania) musí byť x zostavený podľa prihlásených bodov rokovania najneskôr do jednej hodiny pred ohláseným začiatkom konventu.

(2) PR KB musí obzvlášť obsahovať nasledovné body programu:

– otvorenie

– zrátanie oprávnených hlasov

– schválenie PR

– schválenie zápisnice z posledného rKB

– schválenie došlej a odoslanej pošty

– personálne otázky

– správy šarží

– rôzne

– ukončenie KB

§ 20

Pod bodom PR “Správy šarži” musia povinne vystúpiť senior, major líšok a pokladník.

§ 21

Zápisnica

Zápisnica musí čo najvernejšie opisovať konvent a musí obsahovať hlavne:

– miesto a čas konania konventu, počet prítomných a oprávnených hlasovať,

– program rokovania (PR),

– diskusie, podané návrhy, druh hlasovania a jeho výsledky,

– otázky a ich vysvetlenie.

§ 22

(1) Zápisnica musí byť xxx2 uložená v knihe zápisníc a podpísaná.

(2) Po zohľadnení podaných výhrad musí KB o zápisnici hlasovať. Predsedajúci potvrdí zápisnicu svojim podpisom.

§ 23

Dotazy

Každý účastník konventu má právo klásť otázky všetkým šaržam, funkcionárom a účastníkom konventu. Dotazovaný je povinný ihneď odpovedať.

§ 24

Návrhy a diskusie

Návrhy môžu byť podávané všetkými oprávnenými prítomnými na konvente ústne alebo písomne s udaním dôvodov.

§ 25

Hlasovacie právo a hlasovanie

(1) Oprávnený hlasovať sú všetci buršovaní členovia. Hlasovacie právo strácajú pri hlasovaní o vlastnej osobe s výnimkou tajných volieb.

(2) Všetci nefilistrovaní burši sú povinní hlasovať. Na základe zdôvodneného návrhu ich môže (bez diskusie) KB od toho oslobodiť.

§ 26

(1) Hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom hlasovacích lístkov.

(2) Tajné hlasovanie sa uskutočňuje na základe uznesenia KB. Pri hlasovaní o šaržách a funkciách sa hlasuje tajne ak boli podané najmenej dva návrhy.

(3) Počas otvoreného hlasovania o záležitosti týkajúcej sa určitej osoby táto opustí priestor konventu. Potom ako dotyčná osoba opustí priestor konventu pre účel hlasovania KB, nie je už viac dovolená diskusia.

§ 27

(1) Na prijatie návrhu, pokiaľ nie je ináč určené je potrebná jednoduchá väčšina.

(2) Pri rovnosti hlasov rozhoduje o výsledku predsedajúci.

§ 28

Nadobudnutie platnosti uznesení

(1) Každé uznesenie nadobúda platnosť ihneď po jeho prijatí.

(2) Uznesenia prijaté v nesúlade s vnútorným poriadkom je neplatné.

§ 29

2.1.2 Spojený konvent (SK)

(1) Spojený konvent (SK) je konvent, ktorého účelom je porada a prijímanie uznesení o záležitostiach jemu určených VŠ, KB alebo Kst P, ktorý je zvolaný seniorom ako slávnostné podujatie. Zúčastniť sa ho môžu burši, starí páni a čestní členovia.

(2) SK rozhoduje o:

– menovaní čestných členov (3/4 väčšina)

– menovaní za “Dr. Cerevisae” (3/4 väčšina)

– udelení pásky “pro meritis” (3/4 väčšina)

– zmene stanov spolku (2/3 väčšina)

(3) Senior musí v čase slávnosti výročia založenia spolku alebo na základe uznesenia KB, KStP alebo SK zvolať všetkých buršovaných a čestných členov spolku najneskôr dva týždne pred jeho konaním na spojený konvent s uvedením programu rokovania.

§ 30

Program rokovania musí obsahovať predovšetkým nasledovne body:

1. Otvorenie

2. Zistenie počtu oprávnených hlasovať

3. Schválenie programu rokovania

4. Schválenie zápisnice posledného SK

5. Správa seniora

6. Správa filisterseniora

7. Rôzne

8. Ukončenie SK

§ 31

(1) Predsedníctvo SK vedú spoločne x a fil-x. Prednostné právo má však x.

(2) zoznam rečníkov vedie xx1 a fil-xx1.

(3) Za zápisnicu sú zodpovední xxx2 a fil-xxx2 spoločne.

(4) V ostatných záležitostiach platia pre SK pravidlá KB.

§ 32

2.2 Výkonné orgány

Semestrálne šarže a konvent šarži (KŠ)

Šarže sú siedmi buršovaní členovia spolku volení na obdobie jedného alebo dvoch semestrov, ktorí sú poverení vedením spolkových záležitostí. Sú to:

– Senior (X)

– Major líšok (ML)

– 1. konsenior (xx1)

– 2. konsenior (xx2)

– 1. zapisovateľ (xxx1)

– 2. zapisovateľ (xxx2)

– pokladník (xxxx)

§ 33

Ako výkonnému orgánu spolku podlieha KŠ:

– vedenie spolku

– zostavovanie spolkového programu

– organizovanie spolkových podujatí.

§ 34

KŠ môže poveriť buršov a líšky povinnosťami v prospech spolku.

§ 35

Voľba šarží

(1) Šarže sa volia v nasledovnom poradí: x, ML, xx1, xx2, xxx1, xxx2, xxxx.

(2) Voľba je prípustná len na obdobie dvoch po sebe nasledujúcich semestrov.

(3) Voľba nových šarži sa uskutočňuje počas posledného semestra, v ktorom pôvodne šarže vykonávajú svoj úrad, pre seniora na predposlednom, pre ostatné šarže na poslednom KB.

§ 36

2.2.1.2 Dešaržovanie

(1)Dešaržovanie šarží sa uskutočňuje na 1. KB nasledujúceho semestra.

(2) Šarže sa dešaržujú v opačnom poradí v akom sa volia.

§ 37

Šarže

Senior (x)

Senior je volený KB na obdobie jedného semestra. Riadi spolok a je najvyššie postavený zástupca spolku navonok.

§ 38

(1) Vo všetkých spolkových záležitostiach má x nárok na poslušnosť. Predsedá všetkým spolkovým podujatiam s výnimkou PK.

(2) Bdie nad výkonom úradu ostatných šarži, čo mu umožňuje v prípade potreby zasiahnuť do ich výkonu úradu. Má právo všetky záležitosti, ktoré spadajú pod jeho výkon postúpiť inej šarži alebo inému funkcionárovi.

(3) Musí dbať na dodržiavanie stanov spolku, vnútorného poriadku a tak isto sa starať o výkon a plnenie uznesené prijatých na konventoch.

(4) Musí potvrdzovať svojím podpisom všetky spolkové písomnosti. V prípadoch týkajúcich sa StP spoločne s fil-x.

(5) Je oprávnený konať aj v záležitostiach v právomoci konventu pokiaľ tieto neznesú odklad. Musí však o tom podať na najbližšom KB správu a nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

(6) Má právo zúčastniť sa všetkých zasadnutí komisií s právom poradného hlasu, pokiaľ predmetom rokovania nie je jeho osoba. Musí byť preto o všetkých sedeniach informovaný.

(7) Je oprávnený zvolávať konventy a všetky ostatné spolkové podujatia a v prípade nutnosti ich aj uskutočniť , pričom môže vyzvať všetkých prítomných k okamžitému opusteniu miestnosti.

(8) Prislúcha mu všetky príspevky spolkových členov kritizovať alebo udeliť pokarhanie.

(9) O všetkých spolkových záležitostiach alebo záležitostiach týkajúcich sa kartelu musí podávať správu na KB. Zvlášť musí včas podávať návrhy na kartel.

§ 39

(1) x má pestovať aj kontakty s inými spolkami združenými v karteli.

(2) Zastupuje spolok na rôznych podujatiach a seminároch. V prípade zaneprázdnenia ho zastupuje xx1, prípadne xx2. Ak ani títo nemôžu, menuje vhodného zástupcu.

(3) Zabezpečuje vysielanie zástupcov spolku na podujatia organizované kartelom, EKV alebo inými spolkami.

(4) Stará sa o včasné poskytovanie správ požadovaných predsedníctvom kartelu.

§ 40

Major líšok (ML)

(1) Major líšok vedie a dozerá na líšky.

(2) Oboznamuje líšky so spolkovým životom a vychováva z nich v duchu stanov buršov. Podporuje v líškach otvorenosť a samostatné myslenie a pripravuje ich na zodpovednú prácu pre spolok. Major líšok musí byť pre líšky vzorom.

(3) Musí byť líškam nápomocný svojou radou a skutkami a ich názory na spolkové záležitosti a prípadne návrhy postupovať príslušným orgánom spolku. O všetkých záležitostiach týkajúcich sa líšok podáva správu na KB.

(4) Je povinný zúčastňovať sa stretnutí šarži, prípadne školení. V prípade svojho zaneprázdnenia je povinný nominovať vhodného zástupcu.

§ 41

(1) Musí najmenej raz do týždňa organizovať KL, ktorý je pre líšky oficiálny. Na KL prístup všetci spolkový členovia s výnimkou x a fil-x podliehajú ML, ktorý KL vedie.

(2) Na každom KB musí podať správu o svojej činnosti a o jednotlivých líškach.

§ 42

Konseniori

(1) xx1 a xx2 sú po x najvyššie postavené šarže v spolku. V prípade zaneprázdnenia x je xx1 jeho právoplatný zástupca vo všetkých právach a povinnostiach. V prípade zaneprázdnenia xx1 je ním xx2.

(2) Obidvaja konseniori majú právo si svoju agendu navzájom vymieňať, musia však o tom informovať zvyšne šarže a vo svojej správe pri dešaržovaní to musia spomenúť.

§ 43

 1. konsenior (xx1)

(1) xx1 podlieha organizačná príprava spolkových podujatí, hlavne tých, ktoré sa uskutočňujú na búde. V poslednom prípade si priberá k organizovaniu správcu búdy.

(2) Je zodpovedný za správu spolkového majetku, pokiaľ to nie je vyslovene úloha iného spolkového orgánu.

§ 44

 2. konsenior (xx2)

(1) Sleduje a kontroluje vystupovanie a správanie sa členov mimo spolok a stará sa o spolok hodné a dôstojné vystupovanie členov spolku. Povážlivé prípady hlási KŠ alebo KB a podáva k tomu podľa neho vhodné návrhy.

(2) Podľa povinnosti účasti na podujatiach kontroluje účasť buršov na podujatiach a povážlivé prípady hlási KŠ alebo KB. Rozhoduje o prijatí alebo neprijatí ospravedlnenia za neúčasť na podujatí s povinnosťou účasti. Jemu sa písomne alebo ústne odovzdávajú žiadosti o ospravedlnenie neúčasti na podujatí s povinnosťou účasti. Za previnenia udeľuje na základe dlhodobého uznesenia penále, zoznam ktorého musí najneskôr 48 hodín pred začiatkom KB predložiť xxxx. (pozri tiež § 34 ods.2).

(3) Vedie spolkovú kroniku, do ktorej podľa časovej postupnosti zaznamenáva všetky spolkové podujatia a iné dôležité spolkové udalosti.

(4) xx2 vedie knihu buršov, knihu zosnulých, knihu hrobov, knihu nezvestných o zoznam vylúčených. Kniha buršov pozostáva z abecedne zostavených stránok, do ktorej sa pri príležitosti buršovania preberajú stránky z knihy líšok. Tieto stránky buršovaných členov sa pri filistrovaní odovzdávajú ZStP. Každá strana musí predovšetkým obsahovať všetky personálie člena spolku, jeho fotografiu, všetky dôležité dáta a udalosti spolkového života, hlavne záznam o prijímacom pohovore, skúške ohňom, buršovaní, uvoľnení a filistrovaní, ďalej všetky vykonávane šarže a funkcie, účasť na pracovných stretnutiach, dňoch Istropolitanu, štatistiku účasti na podujatiach, mena majorov líšok a opatrovníka.

§ 45

 1. zapisovateľ (xxx1)

(1) 1. zapisovateľ zodpovedá za celú písomnú agendu spolku, pokiaľ tým nie sú poverené aj iné orgány.

(2) Spravuje spolkový archív, v ktorom sú uložené všetky spolkové dokumenty, spolkové kroniky, dôležité písomnosti, tak isto ako aj dôležité vnútrospolkové právne dokumenty, hlavne zápisnice, pokladničné knihy atď. Je zodpovedný za odborné a bezpečné uloženie všetkých archiválií a vedie ich presný zoznam.

§ 45

(1) xx1 zaznamenáva všetky prijaté písomnosti do knihy prijatých písomnosti a všetky vydané písomnosti do knihy vydaných písomnosti s uvedením dôvodu a poradového čísla. Všetky došlé písomnosti, tak isto odkladá kópie odoslaných písomností.

(2) Všetky oficiálne písomnosti spolku podpisuje x alebo xxx1 alebo ich zástupcovia. V prípadoch týkajúcich sa aj starých pánov aj fil-x. Pozvánky na spoločne akcie aktivitas a starých pánov podpisujú spoločne x a fil-x.

§ 46

 2. zapisovateľ (xxx2)

2. zapisovateľ vedie zápisnice zo všetkých konventov. Je zástupcom xxx1.

§ 47

 Pokladník (xxxx)

(1) Pokladník spravuje spolkovú pokladňu.

(2) Zbiera členské od všetkých aktívnych členov (burši a líšky).

(3) Vybavuje všetky spolkové písomnosti súvisiace s financiami.

§ 48

(1) O výdavkoch do výšky štvornásobku členského starého pána rozhoduje xxxx samostatne (§ 76).

(2) Zodpovedá za chýbajúce sumy a podlieha kontrole KB.

(3) Podľa § 48 ods. (2) podáva na každom KB správu o pokladničných pohyboch.

§ 49

 Duchovná správa spolku

(1) Duchovným správcom spolku je kňaz, člen Istropolitanu, ktorý sa volí na KB so súhlasom ZStP. Ak odstúpi, musia sa bez meškania uskutočniť nové voľby.

(2) Duchovný správca spolku sa stará o náboženské vzdelávanie členov spolku a spolupôsobí pri organizovaní náboženského života spolku. Tesne spolupracuje so všetkými šaržami, najmä s ML.

(3) V prípade potreby si na výkon duchovnej opatery priberá zástupcu, ktorý sa volí na KB.

(4) Duchovný správca spolku a jeho zástupca sú kooptovaný do skúšobnej komisie. Sú prítomní aj pri prijímacom pohovore.

§ 50

3. SPOLKOVÝ MAJETOK

Všeobecné zásady

(1) Členský príspevok sa platí ročne v nasledovnej výške: líšky: 8,00 €, burši: 16.00 €, filistri: 32,00 €. Člen spolku, ktorý je zároveň aj dôchodca platí členský príspevok v dobrovoľnej výške.

(2) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet spolku: SK50 3100 0000 0040 0077 3300, BIC: LUBASKBX (do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko platcu).

(3) Príspevok je splatný do 31. januára toho roku, za ktorý sa uhrádza.

§ 51

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Na autentickú interpretáciu je potrebná väčšina potrebná pre zmenu tohto VP.

(2) Výnimky z VP (uznesenia, ktoré odporujú VP) je potrebná jednohlasnosť.

(3) Pri pochybnostiach o výklade ustanovenia rozhoduje senior.

§ 52

(1) Tento vnútorný poriadok vstupuje v platnosť dňa 1. decembra 1995.

(2) Zmena vnútorného poriadku bola schválená spojeným konventom dňa 05. apríla 2018 v Bratislave s platnosťou dňom nasledujúcim po dni prijatia uznesenia.