EKV

Európsky kartelový zväz kresťanských študentských zväzov
Europäischer Kartellverband christlicher Studentenverbände
European Federation of Christian Student Associations
Fédération Européene des Associations d’Etudiants Chrétien

Európsky kartelový zväz kresťanských študentských zväzov (ďalej EKV) je najväčší zväz študentov a akademikov v Európe. Na základe iniciatívy rakúskych zväzov MKV a ÖCV bol založený v roku 1975 v Soľnohrade (Salzburg). V tomto čase sa skladá z 15 katolíckych korporatívnych zväzov a piatich spolkov asi s 120 000 členmi asi v 600 spolkoch v deviatich krajinách Európy (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, Slovensko, Lichtenštajnsko, Južné Tirolsko, Maďarsko a Česko).

EKV je ako kresťanský; zväz otvorený aj pre nekatolícke študentské zväzy, aby ich členstvo vyplnilo zmysel týchto princípov:

– Vyznanie ku kresťanstvu a z toho vyplyvajúcich cieľov.

– Vyznanie k životnému priateľstvu a k študentským tradíciám.

– Zasadiť sa za slobodu, spravodlivosť, ľudskosť a za spoluprácu v Európe.

EKV presadzuje svoje ciele podporou kontaktov medzi členskými zväzmi, ktorých záujmy zastupuje na európskej úrovni. Koordinuje iniciatívy v odbore vzdelávacej a spoločenskej politiky v medziach Európy. EKV nie je žiadna strešná organizácia a ani sa ňou nikdy nestane, chce byť pracovným spoločenstvom diskusného fóra pre členské zväzy a ich spoločné záujmy. A chce podporovať informovanosť o úmysloch, možnostiach i šanciach európskych iniciatív a organizácií práce členských zväzov.

Svoje ciele sa pokúša EKV presadzovať rôznym spôsobom. Na upresnenie a koordináciu práce sa každoročne koná kartelové zhromaždenie. S pravidelnými intervalmi sa organizujú vzdelávaco-politické konferencie a európske semináre (doterajšie témy boli napr. Konflikt sever – juh, Vysokoškolská spolupráca v Európe, Vývoj v štátoch východnej Európy a úloha študentských zväzov v tomto procese). V súčasnosti každé tri roky usporiadaný európsky študentský deň slúži na otvorenú prezentáciu výstupov a vzájomného spoznávania sa ”aktívnych” z členských zväzov (doteraz sa uskutočnili vo Viedni, v Heidelbergu a v Bruseli). Pravidelne sa stanovujú stretnutia “duchovných otcov” zo zväzov, historikov, redaktorov zväzových časopisov a vzdelávacích referentov zväzov. Semináre a prednášky umožňujú vzájomné rozhovory medzi politikmi a novinármi – a predovšetkým – medzi kartelovými sestrami a kartelovými bratmi.

EKV spolupracuje tiež v európskych inštitúciách a udržiava s nimi intenzívny kontakt. Od roku 1986 má EKV štatút konzultanta pri Rade Európy (Non – Governmental Organisation granted consultative status with the Council of Europe (NGO). EKV je jednou z organizácií, ktoré sú uznávané ako poradcovia tohto najstaršieho európskeho grémia. So zaujatím stanovísk a s presadením názorov členských zväzov EKV je spojená možnosť, ovplyvniť úmysly Rady Európy.

V roku 1988 bolo EKV z organizácií s konzultatívnym štatútom zvolené do výboru pre styk s poslancami a európskou správou. EKV bolo 1990 roku zvolené do predsedníctva tohto výboru. Na tomto pracovnom grémiu sa prerokúvajú akcie Rady Európy, rozpracovávajú sa možnosti vplyvu neštátnych konferencií (napr. štrasburská konferencia pre demokraciu) a vedú sa prípravné rozhovory o spoločných akciách.

Európa je od roku 1989 v protichodných zmenách. Pád železnej opony, rozklad komunistického systému a rozpustenie stuhnutých mocenských štruktúr vo východnej Európe postavili celú Európu pred nové možnosti. V novej Európe, ktorú umožnil až boj ľudí za slobodu v novej demokracií, sa zobúdzajú staronoví duchovia a démoni, ktorých sme už videli pochovaných. Nacionalizmus a agresivita, ako tie v Bosne-Hercegovine a Chorvátsku, nútia každého Európana zaujať stanovisko k novej situácii v Európe.

S toho vychádzajú cieľové stanoviská, ktoré EKV predstavuje tak, aby sa toto veľké spoločenstvo podobne zmýšľajúcich priateľov upevnilo a posilnilo cez zväzové a štátne hranice a stalo sa spoločensko-politickou silou k tomu zodpovedajúcim vplyvom v novej Európe. Silné spoločenstvo, ktoré hodnoverne žije a zastupuje svoje kresťanské zásady a hodnoty, musí byť silným faktorom dnešnej spoločnosti v čase straty orientácie, straty viery a nárastu egoizmu.

Domovská stránka EKV: http://ekv.info/

Poznámky:

1. MKV: Mittelschüler – Kartell – Verband der katholischen farbentragenden Studentenkorporationen Österreichs, Stredoškolský kartelový zväz katolíckych farby nosiacich študentských korporácií v Rakúsku.

2. ÖCV: Cartellverband der katholisch österreichischen Studenten – verbindungen, Kartelový zväz katolíckych rakúskych študentských spolkov.

3. “Aktívny”: aktívny člen spolku, študent.

4. “Starý pán”: vyštudovaný člen spolku, akademik.

5. “Duchovný otec”: člen zastupujúci cirkev v spolku; stará sa o duchovný život v spolku

Zoznam členských zväzov:

 • CV Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen
 • MKV Mittelschüler Kartell Verband der katholischen farbentragenden Studentenkorporationen Österreichs
 • ÖCV Cartellverband der katholischen österreichischen Studentenverbindungen
 • RKaB Ring katholischer akademischer Burschenschaften in Österreich
 • RkdB Ring katholischer deutscher Burschenschaften
 • StMV Südtiroler Mittelschülerverband der farbentragenden Studentenverbindungen an den höheren Schulen
 • TCV Technischer Cartellverband – Verband katholischer farbentragender Studentenverbindungen an den Igenieurschulen Deutschlands
 • KÖL Akademischer Bund katholisch – österreichischer Landsmanschaften
 • SchwStV Schweizerischer Studentenverein
 • KV Kartellverband der katholischen deutschen Studentenvereine
 • KVHV Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond
 • ÖKV Kartellverband katholischer nichtfarbentragender akademischer Vereinigungen Österreichs
 • UV Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine UNITAS
 • VFM Verband farbentragender Mädchen
 • VCS Vereinigung christlicher farbentragender Studentinnenin Österreich
 • Kurie der freien Vereinigungen (Kúria slobodných spolkov)
  • LAV Rheinmark, Vaduz
  • M.K.E.D. Danubia, Budapešť
  • ZKŠ AMOS, Maribor
  • S.k.a.s. Istropolitan, Bratislava
  • A.V. Austria-Sagitta, Viedeň
(Visited 920 times, 1 visits today)