Vnútorný poriadok Slovenského katolíckeho akademického spolku ISTROPOLITAN

1. ČLENOVIA SPOLKU

§1

Členovia spolku sú:
1. Riadni členovia
1.1 študujúci
1.1.1 líšky
1.1.2 burši
1.2 starí páni (filistri)
2. Čestní členovia

§2

Všetci členovia sú podriadení autorite pre nich príslušného konventu, tak isto členom spolku zastavujúcich funkciu. Každý má právo svoje priania a sťažnosti predložiť príslušnému orgánu.

§3

(1) Každý člen o všetkých skutočnostiach rokovania konventu voči tým, ktorí nie sú oprávnený zúčastniť, musí zachovávať prísnu mlčanlivosť, pokiaľ nie je o tom rozhodnuté zvláštnym k tomu prijatím uznesením. Podávať správy o činnosti a záležitostiach ÚSKŠ, prípadne spolku, pokiaľ to nie je v ich záujme, osobám , ktoré nie sú členmi ústredia alebo spolku je prísne zakázané.

(2) Nikto nie je oprávnený bez povolenia seniora alebo ním poverenej osoby oficiálne vystupovať za spolok.

§4

Všetci členovia si zásadne tykajú. Pri stretnutí so starými pánmi mimo pôdy spolku, tak isto ako s čestnými členmi rozhoduje ich forma oslovenia.

§5

(1) Každá zmena osobných pomerov a adresy musí byť bez meškania oznámená zodpovedným orgánom.

(2) Ak opustí člen spolku Bratislavu na dlhšie obdobie ako jeden mesiac musí to oznámiť príslušným orgánom.

1.1 Riadni členovia

1.1.1 Študujúci, podmienky prijatia

§6

Za riadneho člena môžu byť prijatí len takí študujúci, ktorí sa prihlásia k princípom spolku, môžu sa preukázať právoplatným maturitným vysvedčením a sú zapísaní na bratislavskej vysokej škole ako riadny študent.

§7

(1) Prijímanie študentov graduačného a postgraduálneho štúdia je povolené, len keď tak činia na bratislavskej vysokej škole a sú na nej zapísaní ako riadny študent. Na ich prijatie je potrebný súhlas starých pánov.

(2) Súhlas starých pánov je potrebný aj pre študentov, ktorých doba štúdia je počítaná od dátumu provizórneho prijatia bude kratšia ako štyri semestre.

§8

(1) Prijatie už zamestnaného človeka ako riadneho člena je možné len keď svoje štúdium absolvoval na bratislavskej vysokej škole, na ktorej bol zapísaný ako riadny študent.

(2) V tomto prípade je tiež potrebný súhlas starých pánov.

(3) Duchovný a pracujúci, ktorí pracujú, aby mohli financovať svoje štúdium nespadajú pod tieto obmedzenia.

1.1.1.1 Líšky

§9

Líšky sú členovia vychovávaní na buršov. Podliehajú majorovi líšok.

Prijímací pohovor

§10

Žiadateľ musí predložiť krstný list a výkaz o štúdiu (index) a podať vyhlásenie nasledovného znenia: „Prehlasujem na svoju vlastnú česť, že som o princípoch S.k.a.s. Istropolitan poučený a vyznávam a hlásim sa k týmto princípom. Zaväzujem sa k úspešnému ukončeniu svojho akademického štúdia. Uznávam zo slobodného rozhodnutia úplnú záväznosť stanov a vnútorného poriadku. Zaväzujem sa v prípade môjho vystúpenia zo spolku alebo vylúčenia vrátiť pásku a tak isto vyrovnať moje dlžoby voči spolku.“

§11

(1) Konvent šarži (KŠ) spoločne so spolkovým duchovným otcom alebo ním povereným zástupcom sa presvedčí o možnosti prijatia záujemcu o členstvo prostredníctvom prijímacieho pohovoru.

(2) Tento v sebe zahŕňa:
a) základy katolíckej náuky a osobný postoj k nej,
b) základné znalosti slovenských dejín,
c) otázky k aktuálnej politickej situácii.

(3) Ak sa KŠ počas prijímacieho pohovoru presvedčí o schopnosti prijatia žiadateľa o členstvo, podá o tom správu konventu buršov (KB), ten potom rozhoduje o jeho prijatí.

§12

Slávnostné prijímanie sa uskutočňuje na najbližšej pitke. Tá je potom aj dátumom prijatia na skušobnú dobu.

§13

Po uskutočnení prijímacieho aktu je líška oprávnená a povinná nosiť farby spolku. Major líšok je povinný uskutočnené prijatie písomne potvrdiť.

Povinnosti líšky

§14

(1) Líšky sú povinné voči všetkým buršom zachovávať úctu a poslušnosť. Líška predkladá svoje priania riadnemu konventu prostredníctvom svojho opatrovníka prípadne majora líšok.

(2) Líšky sú povinné zúčastňovať sa všetkých oficiálnych a slávnostných akcií, pokiaľ sú na to oprávnené.

(3) Ak opustí líška Bratislavu na dlhšiu dobu ako jeden semester, musí to oznámiť majorovi líšok.

§ 15

(1) Z dôležitých dôvodov môže byť líška riadnym konventom ospravedlnená nanajvýš v trvaní jedného semestra. Čas neprítomnosti sa neuznáva do skúšobnej lehoty líšky.

(2) Dôležitými dôvodmi sú hlavne: semestrálna prax, choroba, štúdium v inom univerzitnom meste.

§ 16

(1) Každá líška je povinná si pred nástupom na skúšku ohňom zvoliť svojho opatrovníka z radov študujúcich buršov. Opatrovník je povinný líšku vychovávať v zmysle a v duchu spolku, byť jej nápomocní svojimi radami a musí ju zastupovať na KB.

§ 17

(1) Ak opustí opatrovník na dlhšiu dobu alebo úplne Bratislavu alebo vystúpi alebo je vylúčený zo spolku, vyberá si líška po dohode so svojím opatrovníkom čestného (náhradného) opatrovníka. Tento musí byť tak isto študujúci burš a má tie isté práva a povinnosti ako predchádzajúci opatrovník.

§ 18

(1) Opatrovník a náhradný opatrovník musia dostať k prevodu svojich povinností povolenie riadneho konventu buršov.

(2) Opatrovník môže mať počas jedného semestra len dve líšky.

(3) Pri výraznom zanedbaní povinnosti opatrovníka mu môže byť táto funkcia odobratá na riadnom konvente buršov.

Skúška ohňom

§ 19

(1) Predpokladom „skúšky ohňom“ je vykonanie prijímacej skúšky a definitívne prijatie na KB.

(2) Prijímacia skúška sa môže uskutočniť najskôr na treťom rKB konanom po provizórnom prijatí. KŠ na žiadosť ML po uzrozumení KF stanoví termín prijatia. KB musí byť dopredu informovaní o termíne prijatia za riadneho člena.

(3) Po uskutočnení prijímacej skúšky rozhoduje nasledovný riadny KB na žiadosť ML o definitívnom prijatí 2/3 väčšinou.

(4) Po definitívnom prijatí nasleduje na najbližšej pitke prijímací ceremoniál. Líška je oprávnená a povinná, ihneď po definitívnom prijatí prevziať jeden exemplár VP a kľúč od búdy. ML musí písomne oznámiť správcovi členstva vykonanie ceremoniálu prijatia.

§ 20

(1) Prijímacia skúška musí byť vykonaná pred prijímacou komisiou a pozostáva z:
a) znalosti „commentu“
b) vysvetlenia významu spolkových farieb
c) znalosti spolkových piesní
d) znalosti stanov
e) histórie študentských spolkov
f) histórie spolku a ústredia

§ 21

(1) Skúška sa považuje za zloženú ak skúšaný vyhovie vo všetkých oblastiach. Prijímacia komisia môže povoliť opakovanie skúšky maximálne v dvoch oblastiach. Táto doplňujúca skúška sa vykonáva takisto pred skúšobnou komisiou, ktorá rozhoduje o úspešnom vykonaní skúšky.

(2) Pri nezložení skúšky sa táto môže zopakovať v termíne, ktorý určí prijímacia komisia. Pre opakovanú skúšku platia predpisy ods. (1). Ak líška nezloží ani opakovanú skúšku považuje sa za vylúčenú z radov spolku.

§ 22

Opakovanie skúšky sa musí uskutočniť v priebehu jedného týždňa. Opravná skúška sa musí uskutočniť do jedného mesiaca.

Buršovanie

§ 23

(1) Predpokladom buršovania je zloženie buršáckej skúšky a súhlas riadneho konventu buršov.

(2) Buršácka skúška sa môže uskutočniť najneskôr na treťom, po definitívnom prijatí, konanom riadnom konvente buršov. Tak isto platia predpisy § 19 ods. (2).

§ 24

Kto po vypršaní štyroch semestrov v stave líšky nepristúpi k buršáckej skúške alebo nebol v priebehu piatich semestrov k buršáckej skúške pripustený bude zo spolku vylúčený. Ako prvý semester sa ráta semester, v ktorom bol uskutočnení prijímací pohovor.

§ 25

(1) Buršácka skúška pozostáva z:
a) katolíckej vierouky a mravouky
b) znalosti histórie a politických dejín Slovenska
c) aktuálno-politických postojov
d) znalosti vnútorného poriadku
e) znalosti predpisov ústredia

(2) Predpisy §§ 20 až 22 platia aj v tomto prípade.

§ 26

(1) Po úspešnom zložení buršáckej skúšky rozhoduje o buršovaní najbližší konvent na žiadosť majora líšok alebo opatrovníka 3/4 väčšinou.

(2) Buršovanie líšky sa môže uskutočniť len ak táto nemá voči spolku dlžoby.

(3) Pred hlasovaním o prijatí za burša musí opatrovník predložiť správu o študijných výsledkoch líšky.

(4) Ak líška pri hlasovaní nezíska potrebnú 3/4 väčšinu je zo spolku vylúčená.

(5) Po pristúpení k buršovaniu je líška na najbližšom kommerse alebo slávnostnej pitke prijatá. Podľa § 93 ods. (7) musí xx2 podať o vykonanom buršovaní správu správcovi členstva.

Vylúčenie líšky a lehoty

§ 27

(1) Vylúčenie líšky zo spolku, ak sa tak nestane podľa §§ 20 ods. (3), 24 a 25 ods. (2) môže vykonať KB (2/3 väčšina), o tomto musí byť upovedomený jej opatrovník.

(2) Vylúčenie líšky sa uskutočňuje skonštatovaním „pre spolok nepotrebná“.

(3) Vylúčený musí vrátiť spolkovú pásku a vyrovnať všetky dlžoby. Dozor nad vykonaním týchto záväzkov má major líšok.

§ 28

(1) Prázdniny sú hlavne letné prázdniny v trvaní troch mesiacov. Tiež zimné a veľkonočné v trvaní dvoch týždňov.

(2) Začiatok prázdnin sa riadi podľa začiatku prázdnin určených fakultou študujúceho.

(3) Vojenská prezenčná služba alebo civilná služba sa nezapočítavajú do potrebných lehôt.

1.1.1.2 Burši

§ 29

(1) Buršovaním vstupuje riadny člen do stavu buršov.

(2) Nový burš musí na prvom riadnom konvente buršov, ktorého sa zúčastní zložiť podľa § 3 ods. (1) prísahu o zachovaní konventného tajomstva.

(3) Ak sa udelí buršovi z iného spolku páska Istropolitanu na základe rozhodnutia KB (2/3 väčšina) stáva sa týmto riadnym buršom so všetkými právami a povinnosťami. Podmienkou udelenia pásky je aktívna účasť na živote spolku minimálne počas dvoch semestrov.

(4) Ak v Bratislave študuje člen iného spolku združeného v ústredí, môže požiadať KŠ na dobu svojho pobytu o aktivizovanie v spolku. Stáva sa „aktivizovaným“ členom spolku na dobu svojho pobytu.

§ 30

Burši majú pokiaľ to nie je vo VP spolku alebo VP ústredia ináč stanovené, úplne hlasovacie právo, aktívne a pasívne volebné právo. Taktiež právo účasti na všetkých spolkových podujatiach a podliehajú vo spolkovom VP a VP ústredia obsiahnutým predpisom.

§ 31

(1) Burši sú povinní zúčastniť sa plen. col. všetkých oficiálnych a neoficiálnych podujatí spolku s výnimkou konventu.

(2) Burši môžu byť po podaní písomnej žiadosti KB uvoľnený maximálne na dobu dvoch semestrov. Štúdium v zahraničí alebo vojenská prezenčná služba alebo civilná sú automatický dôvodom uvoľnenia a nie sú obmedzené uvedenou časovou lehotou. Semestre počas, ktorých je burš uvoľnený sa nezaratávajú do celkového počtu semestrov burša podľa § 34 ods. (1) pís. b).

(3) Počas štúdia v inom meste , v ktorom pôsobí iný spolok združený v ústredí je člen spolku povinný prihlásiť sa do tohto spolku na dobu svojho pobytu.

§ 32

Burši majú právo pozývať si hostí na spolkové podujatia, pokiaľ je dovolené, aby sa na týchto podujatiach mohli zúčastniť aj hostia. Sú za nich však zodpovedný počas celého trvania podujatia.

1.1.2 Starí páni (Filistri)

§ 33

(1) Starí páni (StP) sú riadni členovia spolku, ktorí boli prijatí do stavu starých pánov filistrovaním alebo udelením pásky.

(2) Pra-filister je ten, ktorý po splnení podmienok bol prevedený do stavu starých pánov.

(3) „Páskový filister“ je ten nositeľ spolkovej pásky, ktorý po tom ako bol filistrovaný vo svojom domovskom spolku, bol filistrovaný aj v Istropolitane. Za takého sa považuje aj ten, ktorý ako starý pán iného spolku sa udelením pásky stal členom Istropolitanu. Pre takéto udelenie pásky je potrebné rozhodnutie riadneho konventu. Pre takéto udelenie pásky je potrebné rozhodnutie riadneho konventu buršov (2/3 väčšina) a súhlas KStP (2/3 väčšina).

Filistrovanie

§ 34

(1) Predpokladom filistrovania je:
a) ukončené vysokoškolské štúdium
b) najmenej šesť započítateľných semestrov členstva v spolku ako burš (za jeden semester sa ráta ten, v ktorom sa burš zúčastnil 1/3 oficiálnych slávnostných podujatí).
c) absolvovanie minimálne dvoch podľa § 110 započítateľných semestrov (semester počas, ktorého člen spolku vykonáva funkciu šarže v spolku),
d) absolvovanie minimálne jedného seminára organizovaného ÚSKŠ a splnenie iných dlhodobých uznesení prijatých KB.
e) vyhlásenie xxxx, že všetky peňažné záväzky voči spolku boli vyrovnané,
f) primeraný dar pre spolok.

(2) Na 1. rKB každého semestra musí xx2 jednu hodinu pred ohláseným začiatkom sprístupniť k nahliadnutiu prezenčnú listinu posledného semestra, aby sa všetci burši mohli vyjadriť prípadne pripomienky, predtým ako sa pristúpi k započítavaniu semestra. Tento rKB rozhoduje o prípadných o prípadných námietkach.

§ 35

(1) Riadny člen je povinný do jedného roka od naplnenia podmienok podľa § 34 písm. a) a b) rKB podať správu o svojom filistrovaní a to buď osobne alebo v prípade závažných dôvodov aj písomne. rKB rozhoduje o lehote do uplynutia ktorej jusí podať žiadosť o filistrovanie. Táto lehota sa zavedie do knihy buršov a oznámi sa správcovi členstva.

(2) Nepodanie správy, prípadne žiadosti o filistrovanie podľa ods. (1) znamená automaticky udelenie „res“ na ďalšom rKB po uplynutí danej lehoty.

(3) Ak nesplní sbr svoju povinnosť podľa ods. (1) musí žiadosť o filistrovanie za neho podať KŠ na rKB.

(4) Ak sa ukazuje, že sbr svoje štúdium predbežne neukončí, musí sám alebo KŠ v jeho mene na požiadanie študijnej komisie podať náhradnú žiadosť o filistrovanie.

§ 36

(1) KŠ musí ihneď preskúmať oprávnenosť písomne podanej žiadosti o filistrovanie a postúpiť ju rKB.

(2) KŠ musí žiadosť o filistrovanie zamietnutej v následovných prípadoch a žiadať o filistrovaniue po odstránení nedostatkov musí svoju žiadosť na najbližšom rKB podať:
a) pri nesplnení § 34 ods. (1) písm. b), d), e) a f), alebo
b) ak je podľa § 36 ods. (2) proti žiadateľovi o filistrovanie vznesené „res“,
c) ak je proti žiadateľovi o filistrovanie zavedené konanie pred rozhodcovskou komisiou.

(3) Ak nesplní žiadosť o filistrovanie podmienky podľa § 34 (1) písm. c), pretože neabsolvoval započítateľný šaržovaný semester, zvýši rKB potrebnú väčšinu na prijatie za filistra na 4/5. V prípade absolvovania šaržovaného semestra je potrebná 2/3 väčšina. V prípade neschválenia žiadosti o filistrovanie ba rKB môže žiadateľ o filistrovanie podať novú žiadosť po splnení potrebných podmienok. Podá žiadateľ o filistrovanie nanovo svoju žiadosť bez toho, aby splnil chýbajúce podmienky podľa § 34 ods. (1) písm. c), uskutoční sa druhé hlasovanie. Ak nedosiahne žiadateľ o filistrovanie ani po tomto hlasovaní potrebnú väčšinu, postúpi rKB podľa § 38 ods. (4) prípad rozhodcovskej komisii.

(4) Ak nespĺňa žiadateľ o filistrovanie podmienky § 34 ods. (1) písm. a) môže ja nepriek tomu rKB rozhodnúť o jeho filistrovaní 4/5 väčšinou a to v prípade, že žiadateľ preukazuje zodpovedajúce životné postavenie a môže uviesť závažné dôvody pre neukončenie vysokoškolského štúdia a tiež vykazuje nadpriemernú angažovanosť v spolku, prípadne v ústredí.

§ 37

(1) Ak odobrí rKB žiadosť filistra, musí KŠ bez meškania túto žiadosť postúpiť ZStP Istropolitanu.

(2) Ak odobrí žiadosť o filistrovanie tak isto aj ZStP je prijatý sbr do ZStP.

§ 38

(1) Ak odmietne rKB žiadosť o filistrovanie pri druhom hlasovaní potrebnú väčšinu, považuje sa jeho žiadosť za prijatú.

(2) Ak odmietne rKB žiadosť aj pri druhom hlasovaní, postúpi sa celá záležitosť rozhodcovskému súdu.

(3) Ak odmietne žiadosť KStP tak isto sa celá záležitosť postúpi rozhodcovskému súdu.

(4) Pri postúpení zamietnutej žiadosti o filistrovanie rozhodcovskému súdu, musí tento preskúmať formálnu stránku konania a pri skonštatovaní porušenia formálnej stránky postúpi žiadosť príslušnému konventu. V opačnom prípade rozhodne o dimissio i.p. žiadateľa.

1.2 Čestní členovia

§ 39

(1) Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Istropolitanu a kartelu alebo Slovenskej republiky a hlásia sa k princípom spolku môžu byť vymenovaný za četných členov.

(2) Pre takéto vymenovanie je potrebné rozhodnutie SK (3/4 väčšina) a súhlas vedenia kartelu.

(3) Čestní členovia majú všetky práva buršovaných členov s výnimkou pasívneho volebného práva. Nezaväzujú sa žiadnými peňažnými záväzkami.

1.3. Priatelia spolku

§ 39a
(1) Priateľ spolku je osobnosť, ktorá sa verejne hlási k princípom spolku a sympatizuje so spolkom

(2) Pre takéto vymenovanie je potrebné rozhodnutie SK (3/4 väčšina).

(3) Priatelia spolku majú všetky práva buršovaných členov s výnimkou volebného práva. Nezaväzujú sa žiadnymi peňažnými záväzkami.

2. ORGÁNY SPOLKU

§ 40

Orgánmi spolku sú:

1. uzneseniaprijímajúce konventy
1.1 konvent buršov (KB)
1.1.1 riadny konvent buršov (rKB)
1.1.2 mimoriadny konvent buršov (mKB)
1.2 spojený konvent (SK)

2. výkonné konventy
2.1 konvent šarži (KŠ)
2.2 prázdninový konvent šarži (pKŠ)
2.3 funkcionári
2.4 komisie

2.1 Uzneseniaprijimajúce konventy

2.1.1 Konvent buršov (KB)

§ 41

(1) rKB je zhromaždenie buršovaných členov spolku pre potreby porady a prijímania uznesení s výnimkou tých, ktoré sú vyhradené rozhodnutiam iných konventov a rozhodnutiam kontrolnej komisie podľa § 126 ods. (6).

(2) Obzvlášť podlieha rKB:
– definitívne prijatie za člena spolku (2/3 väčšina),
– pripustenie k buršovaniu (2/3 väčšina),
– posúdenie žiadosti o filistrovanie,
– udelenie pásky (2/3 väčšina),
– voľba šarží, funkcionárov a členov komisií,
– zbavenie úradu (2/3 väčšina),
– zrušenie, prípadne zmena uznesení KŠ (2/3 väčšina a komisii,
– vylúčenie líšok a výkon spolkových trestov, pokiaľ nie sú vyhradené spolkového súdu,
– znovu prijatie dimitovaných (4/5 väčšina) po pozitívnom rozhodnutí spolkového súdu,
– rozhodnutie o peňažných záväzkoch aktivitas,
– zmeny VP pokiaľ nie sú schválené SK.

2.1.1.1 Mimoriadny konvent buršov (mKB)

§ 42

(1) Senior má právo v prípade urýchlených záležitostí alebo vo vecných prípadoch zvolať mKB s uvedením rokovacieho programu a dôvodu zvolania najmenej päť buršov s právom hlasovania. Podávatelia žiadosti o zvolanie mKB na najbližšom rKB braní na zodpovednosť za jeho zvolanie.

(2) Na mKB sa môže rokovať len o bodoch uvedených v rokovacom programe. Tak isto uznesenia sa môžu prijímať len k uvedeným bodom programu rokovania. Zápisnica s mKB sa musí predložiť na najbližšom rKB na schválenie.

2.1.1.2 Zvolávanie a schopnosť uznášania

§ 43

(1) Termíny rKB sa určujú a zvolávajú podľa § 72 ods. (1) na začiatku semestra.

(2) Na mKB musí zvolať senior najneskôr 48 hodín (poštová denná pečiatka) pred jeho začatím všetkých oprávnených účastníkov. Nedele a sviatky sa do tejto lehoty nezapočítavajú.

(3) Ak nemôže byť dodržaná 48 hodinová lehota je povinný senior zvolať mKB iným spôsobom. Rozhodnutia mKB platia len do najbližšieho rKB, na ktorom musia byť nanovo uvedené v rokovacom poriadku.

§ 44

Každý rKB je uznášaniaschopný, keď bol riadne zvolaný

2.1.1.3 Predsedníctvo

§ 45

(1) rKB predsedá senior, môže však poveriť predsedaním nasledujúcu šaržu (§ 91 ods. (1)).

(2) Predsedajúci nesmie pri vedení konventu nadržiavať. V prípade, že sa chce sám zapojiť do diskusie alebo podať návrh uznesenia musí odovzdať vedenie konventu nasledujúcej šarži.

(3) Predsedajúci môže konvent v každom momente prerušiť alebo ukončiť.

(4) Za vedenie konventu môže byť predsedajúci na najbližšom rKB braný na zodpovednosť.

§ 46

(1) Na zachovanie kľudu a poriadku môže predsedajúci použiť nasledovné prostriedky:
1. „Bierstrich“ – „Pivný trest“
2. Vecné upozornenie
3. Zamietnutie urážlivých výrazov
4. Odobratie slova
5. Odobratie slova k príslušnému bodu rokovacieho programu
6. Prvé napomenutie
7. Druhé napomenutie
8. Vykázanie z konventu

(2) Prostriedky podľa ods. (1) č. 1.-5. môžu byť použité v ľubovoľnom počte a postupnosti. Prostriedky č. 6.-8. len v uvedenom poradí.

(3) Prostriedky č. 3.-8. sa musia zaprotokolovať. Vykázanie z konventu podmieňuje „res“ na najbližšom mKB.

(4) Na koho bol použitý prostriedok na základe ods. (1) č. 1 je oprávnený hlasovať až po zaplatení peňažnej pokuty určenej trvalým uznesením.

2.1.1.4 Program rokovania

§ 47

(1) PR (program rokovania) musí byť x zostavený podľa prihlásených bodov rokovania najneskôr do jednej hodiny pred ohláseným začiatkom konventu.

(2) PR rKB musí obzvlášť obsahovať nasledovné body programu:
– otvorenie
– zrátanie oprávnených hlasov
– schválenie PR
– schválenie zápisnice z posledného rKB
– schválenie došlej a odoslanej pošty
– personálne otázky
– správy šarží
– rôzne
– ukončenie KB

(3) PR mKB obsahuje len otvorenie, zrátanie oprávnených hlasov, prečítanie PR, rôzne a ukončenie mKB, tak isto ako problémy kvôli ktorým bol mKB zvolaný.

§ 48

(1) Vyslovene musia byť v PR uvedené:
– návrhy trvalých uznesení a zmeny vnútorného poriadku
– pripustenie ku skúške ohňom a k buršovaniu
– odobrenie žiadosti o filistrovanie
– udelenie pásky
– zmena členského príspevku- vylúčenie líšky
– znovu prijatie vylúčených.

(2) Pod bodom PR „Správy šarži“ musia povinne vystúpiť senior, major líšok a pokladník.

§ 49

(1) Až do hlasovania o PR môžu byť do PR zaradené všetky oprávnené body.

(2) Predsedajúci musí dodržať poradie bodov hlasovaním prijatého PR. Na presun je potrebné uznesenie mKB.

2.1.1.5 Zápisnica

§ 50

(1) Zápisnica musí čo najvernejšie opisovať konvent a musí obsahovať hlavne:
– miesto a čas konania konventu, počet prítomných a oprávnených hlasovať
– program rokovania (PR)
– diskusie, podané návrhy, druh hlasovania a jeho výsledky
– otázky a ich vysvetlenie
– použité prostriedky na zachovanie kľudu podľa § 46 ods. (3)
– počty potrebné na prijímanie 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 väčšiny.

§ 51

(1) Zápisnica musí byť xxx2 uložená v knihe zápisníc a podpísaná.

(2) Zápisnica musí byť najneskôr jednu hodinu pred začiatkom KB sprístupnená k nahliadnutiu. Výhrady voči zápisnici môžu byť uznesené počas rokovania o bode „Schválenie zápisnice“.

(3) Po zohľadnení podaných výhrad musí KB o zápisnici hlasovať. Predsedajúci potvrdí zápisnicu svojim podpisom.

2.1.1.6 Došlá a odoslaná pošta

§ 52

xxx1 musí jednu hodinu pred začiatkom KB vystaviť k nahliadnutiu knihu došlej a odoslanej pošty a umožniť všetkým buršovaným členom nahliadnutie do originálov. Počas rokovania o bode rokovacieho poriadku „Schválenie došlej a odoslanej pošty“ má povinnosti vyjadriť sa k tomu.

2.1.1.7 Dotazy a „res“

§ 53

Každý účastník konventu má právo klásť otázky všetkým šaržam, funkcionárom a účastníkom konventu. Dotazovaný je povinný ihneď odpovedať.

§ 54

(1) „Res“ je priestupkové konanie na konvente proti buršovanému členovi zavedené KŠ, pKŠ alebo komisiou najmenej piatich buršov. Dotyčný musí byť pozvaný na konvent najmenej jeden týždeň pred jeho začiatkom doporučeným listom (denná poštová pečiatka) alebo osobne proti písomnému potvrdeniu s uvedením dôvodov.

(2) Dotyčný si môže na svoju obhajobu zvoliť zástupcu, ak sa sám nemôže zúčastniť na konvente.

(3) Ak sa dotyčný nepovažuje za vinného a reaguje nedbanlivo na udelené „res“ musí byť predmet priestupkového konania KŠD postúpený SpS.

2.1.1.8 Návrhy a diskusie

§ 55

(1) Návrhy môžu byť podávané všetkými oprávnenými prítomnými na konvente ústne alebo písomne s udaním dôvodov.

(2) Ústne podané návrhy musia byť na príkaz predsedajúceho odovzdané xxx2 písomne.

(3) Pod bodom „Rôzne“ sa nesmú podávať žiadne návrhy.

§ 56

Návrhy sa rozdeľujú:
1. hlavný návrh – podaný v danej záležitosti ako prvý
2. protinávrh – návrh vychádzajúci z iného návrhu, protinávrh, ktorý je vyslovene len zamietajúci je neprípustný
3. doplňujúci návrh – návrh, ktorý iný návrh rozširuje alebo ohraničuje.

2.1.1.9 Procedurálne návrhy

§ 57

(1) Nasledovné návrhy musia byť prijímané v uvedenom poradí ihneď akonáhle dotyčný rečník dohovoril:
1. ukončenie konventu (4/5 väčšina)
2. pokračovanie ďalším bodom PR (2/3 väčšina)
3. odročenie bodu PR na ďalší konvent (2/3 väčšina)
4. ukončenie diskusie (2/3 väčšina)
5. uzavretie zoznamu rečníkov.

(2) K návrhom podľa ods. (1) dostáva slovo len jeden „pro-rečník“ a jeden „proti-rečník“.

(3) Pri prijímaní návrhov podľa ods. (1) č. 1. – 4. bude udelené slovo navrhovateľom podľa § 59 ods. (3) , pri prijímaní návrhov podľa ods. (1) č. 5. tí, ktorí sú uvedení na zozname rečníkov. V obidvoch prípadoch je podávanie ďalších návrhov neprípustné.

§ 58

(1) O slovo sa hlási u xx1. Predsedajúci udeľuje slovo podľa zoznamu rečníkov uvedených xx1. Neoprávnený hlasovať nemôže byť zaradený do zoznamu rečníkov.

(2) Odhliadnuc od toho môže predsedajúci udeliť slovo:
1. ihneď:
a) ak ma niekto pripomienku k porušovaniu vnútorného poriadku alebo programu rokovania
b) keď niekto napadne vyjadrenie rečníka, pôvodnému rečníkovi musí byť vzápätí znova udelené slovo.
2. keď dotyčný rečník ukončí svoj príspevok k podávanému návrhu, k dotazu a k odpovedi naň.

(3) Pred hlasovaním o svojom návrhu má navrhovateľ právo na záverečné slovo.

2.1.1.10 Hlasovacie právo a hlasovanie

§ 59

(1) Oprávnený hlasovať sú všetci buršovaní členovia. Hlasovacie právo strácajú pri hlasovaní o vlastnej osobe s výnimkou tajných volieb, prípadne ak im dlžoby voči spolku (členské príspevky a penále) prekračujú výšku troch mesiacov členského a sú vedený na listine dlžníkov podľa § 100 ods.4. Hlasovať nie sú oprávnený ani tí spolkový bratia, ktorý podľa § 46 ods. (1) nevyplatili pokutu pri udelení „Bierstrichu“.

(2) Všetci nefilistrovaný burši sú povinný hlasovať. Na základe zdôvodneného návrhu ich môže (bez diskusie) KB od toho oslobodiť.

(3) Pri písomnom hlasovaní je každý oprávnený hlasovania povinný odovzdať hlasovací lístok.

(4) Predsedajúci hlasuje len pri písomnom hlasovaní.

§ 60

(1) Hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom hlasovacích lístkov.

(2) Tajné hlasovanie sa uskutočňuje na základe uznesenia KB. Pri hlasovaní o šaržách a funkciách sa hlasuje tajne ak boli podané najmenej dva návrhy.

(3) Tajné hlasovanie je platné len keď sa počet hlasovacích lístkov zhoduje s počtom oprávnených hlasovať.

(4) V prípade neplatnosti hlasovania sa toto musí opakovať.

(5) Počas otvoreného hlasovania o záležitosti týkajúcej sa určitej osoby táto opustí priestor konventu. Potom ako dotyčná osoba opustí priestor konventu pre účel hlasovania KB, nie je už viac dovolená diskusia.

§ 61

(1) Ak v určitej záležitosti jestvuje viac návrhov hlasuje sa v následovnom poradí:
1. protinávrh pred hlavným návrhom
2. hlavný návrh pred doplňujúcim návrhom
3. pri viacerých doplňujúcich návrhoch a protinávrhoch, ostrejšie pred jemnejšími. V prípade pochybností rozhoduje predsedajúci o poradí hlasovania.

(2) V prípade prijatia protinávrhu je hlavný návrh zamietnutý. Ak boli odmietnuté protinávrhy hlasuje sa o hlavnom návrhu.

§ 62

(1) Na prijatie návrhu, pokiaľ nie je ináč určené je potrebná jednoduchá väčšina.

(2) Pri rovnosti hlasov rozhoduje o výsledku predsedajúci.

§ 63

(1) Kvôli neprítomnosti pri hlasovaní nemôže nikto požadovať nové hlasovanie.

(2) Diskusia o už vybavenej záležitosti je na tom istom KB neprípustná.

2.1.1.11 Nadobudnutie platnosti a platnosť uznesení (Trvalé uznesenie)

§ 64

(1) Každé uznesenie nadobúda platnosť ihneď po jeho prijatí, pokiaľ nie je určená neskoršia doba platnosti.

(2) Uznesenia platia až do ich zrušenia, pokiaľ doba platnosti nevyplýva z ich obsahu.

(3) Uznesenia prijaté v nesúlade s vnútorným poriadkom je neplatné.

§ 65

Uznesenia ktorými sa upravujú záležitosti dlhodobého charakteru sa nazývajú „Trvalé uznesenia“. Zodpovedajúce návrhy sa rozposielajú dva týždne (denná poštová pečiatka) a musia byť podľa § 48 ods. (1) zaradené ako samostatný bod rokovania. Po ich prijatí (2/3 väčšina) musia byť zavedené xx2 do „Knihy trvalých uznesení“.

2.1.2 Spojený konvent (SK)

§ 66

(1) Spojený konvent (SK) je konvent, ktorého účelom je porada a prijímanie uznesení o záležitostiach jemu určených VŠ, mKB alebo Kst P, ktorý je zvolaný seniorom ako slávnostné podujatie. Zúčastniť sa ho môžu burši, starí páni a čestní členovia.

(2) SK rozhoduje o:
– zániku (alebo prerušení) činnosti spolku alebo časti spolku (4/5 väčšina)
– zmene stanov (3/4 väčšina)
– zmene „comment“ (3/4 väčšina)
– menovaní čestných členov (3/4 väčšina)
– menovaní za „Dr. Cerevisae“ (3/4 väčšina)
– udelení pásky „pro meritis“ (3/4 väčšina)
– zmene stanov spolku (2/3 väčšina)

(3) Senior musí v čase slávnosti výročia založenia spolku alebo na základe uznesenia mKB, KStP alebo SK zvolať všetkých buršovaných a čestných členov spolku najneskôr dva týždne pred jeho konaním (denná poštová pečiatka) na spojený konvent s uvedením programu rokovania.

§ 67

Program rokovania musí obsahovať predovšetkým následovné body:
1. Otvorenie
2. Zistenie počtu oprávnených hlasovať
3. Schválenie programu rokovania
4. Schválenie zápisnice posledného SK
5. Správa seniora
6. Správa filisterseniora
7. Rôzne
8. Ukončenie SK

§ 68

(1) Predsedníctvo SK vedú spoločne x a fil-x. Prednostné právo má však x.

(2) zoznam rečníkov vedie xx1 a fil-xx1.

(3) Za zápisnicu sú zodpovední xxx2 a fil-xxx2 spoločne.

(4) V ostatných záležitostiach platia pre SK pravidlá KB.

2.2 Výkonné orgány

2.2.1 Semestrálne šarže a konvent šarži (KŠ)

§ 69

Šarže sú siedmi buršovaní členovia spolku volení na obdobie jedného alebo dvoch semestrov, ktorí sú poverení vedením spolkových. Sú to:
– Senior (X)
– Major líšok (ML)
– 1. konsenior (xx1)
– 2. konsenior (xx2)
– 1. zapisovateľ (xxx1)
– 2. zapisovateľ (xxx2)
– pokladník (xxxx)

§ 70

(1) Konvent šarží (KŠ) je zhromaždenie šarží, ktoré zvoláva a vedie senior.

(2) KŠ prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov. K porade, ak to vyžaduje prerokovávaná záležitosť, sú prizvaní aj iní funkcionári. KŠ zverejňuje svoje uznesenia na najbližšom KB a je za ne spoločne zodpovedný.

(3) Uznesenia KŠ môžu byť na KB zrušené alebo zmenené (2/3 väčšina).

§ 71

Ako výkonnému orgánu spolku podlieha KŠ:
– vedenie spolku
– zostavovanie spolkového programu
– organizovanie spolkových podujatí

§ 72

(1) Spolkový program musí obsahovať najmenej jeden KB za mesiac, najmenej tri spoločné sväté omše, vzdelávacie podujatia a pitky, tak isto ako aj spoločenské podujatia. Tak isto sa musia uskutočniť raz do roka „Dni Istropolitanu“, v zimnom semestri „Vianočný kommers“, prípadne „Vianočná pitka“ a „Spolkový ples“, v čase okolo 15. 10. „Slávnosť založenia“ ako vysoko oficiálne podujatie. Ďalším vysoko oficiálnym podujatím je „Spojený konvent“.

§ 73

Ďalšie vysoko oficiálne podujatia určuje KB.

§ 74

KŠ môže poveriť buršov a líšky povinnosťami v prospech spolku.

§ 75

KŠ môže vyžadovať zaprotokolovanie bodov rokovania. Tento protokol sa vkladá do zápisnice KB.

§ 76

(1) KŠ zostavuje spolu s fil-KŠ rozpočet na semester, ktorý musí zohľadňovať celkovú finančnú situáciu spolku.

(2) KŠ rozhoduje v rámci rozpočtu o výdavkoch vo výške desaťmesačného príspevku StP.

(3) Výdavky nezahrnuté v rozpočte môžu byť použité len so súhlasom fil-KŠ.

2.2.1.1 Voľba šarží

§ 77

(1) Šarže sa volia v nasledovnom poradí: x, ML, xx1, xx2, xxx1, xxx2, xxxx.

(2) Voľba je prípustná len na obdobie dvoch po sebe nasledujúcich semestrov. V každom prípade sa musí po vypršaní jedného semestra uskutočniť dešaržovanie.

(3) Voľba nových šarži sa uskutočňuje počas posledného semestra, v ktorom pôvodne šarže vykonávajú svoj úrad, pre seniora na predposlednom, pre ostatné šarže na poslednom KB. Termín volieb sa určuje na začiatku semestra a musí byť uvedený v semestrálnom programe.

§ 78

(1) Hlasovanie sa uskutočňuje písomne, ak je len jeden kandidát hlasuje otvorene. Voľba aklamáciou je nedovolená.

(2) Zvoliteľný je len ten, kto bol navrhnutý. Všetky ostatné hlasy sú neplatné.

(3) Zvolený je len ten, kto získava absolútnu väčšinu hlasov. V prípade nezískania potrebného počtu hlasov ani jedným kandidátom sa uskutočňuje užšia voľba z dvoch kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov. Pri rovností hlasov sa rozhoduje vylosovaním.

(4) Ak je za šaržu zvolený filistrovaný člen spolku na obdobie výkonu svojho úradu sa „reaktivuje“.

(5) Výsledky volieb musia byť KŠ vhodným spôsobom zverejnené. Tak isto sa musia novozvolený x, xx1, xx2, xxx1, xxx2 a xxxx a dátum volieb oznámiť príslušnému štátnemu orgánu.

§ 79

Kumulácia viacerých šarží v jednej osobe je zakázaná. Tak isto nie je dovolené, aby bol senior zvolený do niektorej z funkcií v spolku.

§ 80

(1) Šarže ručia za spolkový majetok im zverený do opatery.

(2) Za výkon svojho úradu môžu byť šarže brané na zodpovednosť len na KB.

§ 81

(1) Ak jedna zo šarží, s výnimkou seniora, nemôže vykonávať svoj úrad po dobu viac ako jedného semestra, menuje KŠ náhradníka.

(2) Ak nemôže šarža vykonávať svoj úrad dlhšie ako jeden mesiac, musia sa bez meškania uskutočniť nové voľby a predošlá šarža sa musí dešaržovať. To isté platí pri zbavení úradu.

§ 82

Funkčné obdobie šarži zimného semestra je od 1. augusta do 31. januára, šarži letného semestra od 1. februára do 31. Júla.

2.2.1.2 Dešaržovanie

§ 83

(1) Dešaržovanie šarží sa uskutočňuje na 1. KB nasledujúceho semestra.

(2) Dešaržovanie sa uskutočňuje na KB na návrh „dešaržovacej komisie“ (DK). (pozri tiež § 123).

(3) x, ML, xx1 a xx2, na požiadanie DK aj iné šarže, podávajú správu o priebehu výkonu svojho úradu, ktorá sa ukladá do spolkového archívu.

§ 84

(1) Dešaržovanie sa uskutočňuje na základe uznesenia KB buď „bez poznámky“ alebo „s vyjadrením nespokojnosti“. Na základe doplňujúceho návrhu sa môže 2/3 väčšinou dešaržovanie uskutočniť s vyjadrením „cum laude“.

(2) Dešaržovanie „s vyjadrením nespokojnosti“ automaticky privoláva „res“ na najbližšom KB. Taktiež sa šarži nezapočítava šaržovaný semester k filistrovaniu podľa § 34 ods. (3).

(3) Ak na KB nie je možné uskutočniť dešaržovanie musí KŠ postúpiť predmetnú záležitosť SpS. Tento rozhodne o vrátení predmetnej záležitosti na rozhodnutie KB alebo udelí „dimissio i.p.“

§ 85

Šarže sa dešaržujú v opačnom poradí v akom sa volia.

2.2.1.3 Šarže

2.2.1.3.1 Senior (x)

§ 86

Senior je volený KB na obdobie jedného semestra. Riadi spolok a je najvyššie postavený zástupca spolku navonok.

§ 87

(1) Vo všetkých spolkových záležitostiach má x nárok na poslušnosť. Predsedá všetkým spolkovým podujatiam s výnimkou PK.

(2) Bdie nad výkonom úradu ostatných šarži, čo mu umožňuje v prípade potreby zasiahnuť do ich výkonu úradu. Má právo všetky záležitosti, ktoré spadajú pod jeho výkon postúpiť inej šarži alebo inému funkcionárovi.

(3) Musí dbať na dodržiavanie stanov spolku, vnútorného poriadku a comment, tak isto sa starať o výkon a plnenie uznesené prijatých na konventoch.

(4) Musí potvrdzovať svojím podpisom všetky spolkové písomnosti. V prípadoch týkajúcich sa StP spoločne s fil-x.

(5) Je oprávnený konať aj v záležitostiach v právomoci konventu pokiaľ tieto neznesú odklad. Musí však o tom podať na najbližšom KB správu a nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

(6) Má právo zúčastniť sa všetkých zasadnutí komisií s právom poradného hlasu, pokiaľ predmetom rokovania nie je jeho osoba. Musí byť preto o všetkých sedeniach informovaný.

(7) Je oprávnený zvolávať konventy a všetky ostatné spolkové podujatia a v prípade nutnosti ich aj uskutočniť , pričom môže vyzvať všetkých prítomných k okamžitému opusteniu miestnosti.

(8) Prislúcha mu všetky príspevky spolkových členov kritizovať alebo udeliť pokarhanie.

(9) O všetkých spolkových záležitostiach alebo záležitostiach týkajúcich sa kartelu musí podávať správu na KB. Zvlášť musí včas podávať návrhy na kartel.

§ 88

(1) x má pestovať aj kontakty s inými spolkami združenými v karteli.

(2) Zastupuje spolok na rôznych podujatiach a seminároch. V prípade zaneprázdnenia ho zastupuje xx1, prípadne xx2. Ak ani títo nemôžu, menuje vhodného zástupcu.

(3) Zabezpečuje vysielanie zástupcov spolku na podujatia organizované kartelom, EKV alebo inými spolkami.

(4) Stará sa o včasné poskytovanie správ požadovaných predsedníctvom kartelu.

2.2.1.3.2 Major líšok (ML)

§ 89

(1) Major líšok vedie a dozerá na líšky.

(2) Oboznamuje líšky so spolkovým životom a vychováva z nich v duchu stanov buršov. Podporuje v líškach otvorenosť a samostatné myslenie a pripravuje ich na zodpovednú prácu pre spolok. Major líšok musí byť pre líšky vzorom.

(3) Musí byť líškam nápomocný svojou radou a skutkami a ich názory na spolkové záležitosti a prípadne návrhy postupovať príslušným orgánom spolku. O všetkých záležitostiach týkajúcich sa líšok podáva správu na KB.

(4) Je povinný zúčastňovať sa stretnutí šarži, prípadne školení. V prípade svojho zaneprázdnenia je povinný nominovať vhodného zástupcu.

§ 90

(1) Musí najmenej raz do týždňa organizovať KL, ktorý je pre líšky oficiálny. Na KL prístup všetci spolkový členovia s výnimkou x a fil-x podliehajú ML, ktorý KL vedie.

(2) Môže jednotlivé podujatia líšok vyhlásiť za oficiálne.

(3) Vedie v zmysle § 93 ods.6 knihu líšok. Pre túto knihu musí od líšok až do ich buršovania obdržať fotografiu.

(4) Musí viesť prezenčnú listinu každej listinu každej líšky a zaznamenávať kritiku voči každej líške.

(5) Rozhoduje o prijatí alebo zamietnutí žiadosti líšky o ospravedlnenie z podujatia, na ktoré je vyhlásená povinnosť prítomnosti. Za neospravedlnenú neúčasť udeľujú ML penále.

(6) Je oprávnený na KL udeľovať peňažné tresty. Tiež môže na KL vysloviť pokarhania, o ktorom musí podať správu na najbližšom KB.

(7) ML odovzdáva pred KB xxxx zoznam udelených penále.

(8) Na každom KB musí podať správu o svojej činnosti a o jednotlivých líškach.

(9) Musí podľa § 19 ods. (2), prípadne § 23 ods. (2) KB oznámiť termíny skúšok. V každom prípade musí pred hlasovaním o pripustení líšky ku skúške ohňom alebo buršovaniu podať o nej podrobnú správu.

(10) ML je povinný vážne porušenia povinností líšky včas ohlásiť jej opatrovníkovi.

(11) Na žiadosť šarži zapája, prípadne odvoláva, líšky do práce v službe pre spolok.

2.2.1.3.3 Konseniori

§ 91

(1) xx1 a xx2 sú po x najvyšie postavené šarže v spolku. V prípade zaneprázdnenia x je xx1 jeho právoplatný zástupca vo všetkých právach a povinnostiach. V prípade zaneprázdnenia xx1 je ním xx2.

(2) Obidvaja konseniori majú právo si svoju agendu navzájom vymieňať, musia však o tom informovať zvyšne šarže a vo svojej správe pri dešaržovaní to musia spomenúť.

2.2.1.3.4 1. konsenior (xx1)

§ 92

(1) xx1 podlieha organizačná príprava spolkových podujatí, hlavne tých, ktoré sa uskutočňujú na búde. V poslednom prípade si priberá k organizovaniu správcu búdy.

(2) Je zodpovedný za správu spolkového majetku, pokiaľ to nie je vyslovene úloha iného spolkového orgánu. Za týmto účelom vedie presnú knihu inventára, v ktorej sa robí záznam o odovzdávaní o preberaní invetáru od predchodcu v úrade, ktorý ho musí skontrolovať a potvrdiť. Ak nebudú určené iné orgány spolku pre správu spolkového majetku vedie správu sám.

(3) xx1 je zodpovedný za udržiavanie, opravu, vybavenie a poriadok búdy a musí zabezpečiť všetky k tomu potrebné kroky. Spolu s hospodárskym referentom a fil-xxxx zabezpečuje nákup nového inventára.

(4) Stará sa o udržiavanie domového poriadku na búde, ktorý sa prijíma na základe jeho návrhu na KB so súhlasom ZStP ako trvalé uznesenie a môže byť zmenené tiež len KB.

(5) Na KB vedie listinu rečníkov.

2.2.1.3.5 2. konsenior (xx2)

§ 93

(1) Sleduje a kontroluje vystupovanie a správanie sa členov mimo spolok a stará sa o spolok hodné a dôstojné vystupovanie členov spolku. Povážlivé prípady hlási KŠ alebo KB a podáva k tomu podľa neho vhodné návrhy.

(2) Podľa povinnosti účasti na podujatiach kontroluje účasť buršov na podujatiach a povážlivé prípady hlási KŠ alebo KB. Rozhoduje o prijatí alebo neprijatí ospravedlnenia za neúčasť na podujatí s povinnosťou účasti. Jemu sa písomne alebo ústne odovzdávajú žiadosti o ospravedlnenie neúčasti na podujatí s povinnosťou účasti. Za previnenia udeľuje na základe dlhodobého uznesenia penále, zoznam ktorého musí najneskôr 48 hodín pred začiatkom KB predložiť xxxx. (pozri tiež § 34 ods.2).

(3) Vedie knihu dlhodobých uznesení, do ktorej zaznamenáva všetky prijaté dlhodobé uznesenia. (pozri § 65).

(4) Vedie spolkovú kroniku, do ktorej podľa časovej postupnosti zaznamenáva všetky spolkové podujatia a iné dôležité spolkové udalosti.

(5) Predsedá študijnej komisií a zodpovedá za koncipovanie písomnosti tejto komisie a podpisuje ich. (pozri § 125).

(6) xx2 vedie knihu buršov, knihu zosnulých, knihu hrobov, knihu nezvestných o zoznam vylúčených. Kniha buršov pozostáva z abecedne zostavených stránok, do ktorej sa pri príležitosti buršovania preberajú stránky z knihy líšok. Tieto stránky buršovaných členov sa pri filistrovaní odovzdávajú ZStP. Každá strana musí predovšetkým obsahovať všetky personálie člena spolku, jeho fotografiu, všetky dôležité dáta a udalosti spolkového života, hlavne záznam o prijímacom pohovore, skúške ohňom, buršovaní, uvoľnení a filistrovaní, ďalej všetky vykonávane šarže a funkcie, účasť na pracovných stretnutiach, dňoch Istropolitanu, štatistiku účasti na podujatiach, mena majorov líšok a opatrovníka.

(7) Kniha buršov, za starostlivé vyhotovenie, ktorej xx2 zodpovedá, podlieha spolkovému tajomstvu.

(8) xx2 vedie štatistiku členov. Výšku stavu aktivitas oznamuje správcovi stavu.

2.2.1.3.6 1. zapisovateľ (xxx1)

§ 94

(1) 1. zapisovateľ zodpovedá za celú písomnú agendu spolku, pokiaľ tým nie sú poverené aj iné orgány.

(2) Spravuje spolkový archív, v ktorom sú uložené všetky spolkové dokumenty, spolkové kroniky, dôležité písomnosti, tak isto ako aj dôležité vnútrospolkové právne dokumenty, hlavne zápisnice, pokladničné knihy atď. Je zodpovedný za odborné a bezpečné uloženie všetkých archiválií a vedie ich presný zoznam.

§ 95

(1) xx1 zaznamenáva všetky prijaté písomnosti do knihy prijatých písomnosti a všetky vydané písomnosti do knihy vydaných písomnosti s uvedením dôvodu a poradového čísla. Všetky došlé písomnosti, tak isto odkladá kópie odoslaných písomností.

(2) Všetky oficiálne písomnosti spolku podpisuje x alebo xxx1 alebo ich zástupcovia. V prípadoch týkajúcich sa aj starých pánov aj fil-x. Pozvánky na spoločne akcie aktivitas a starých pánov podpisujú spoločne x a fil-x.

2.2.1.3.7 2. zapisovateľ (xxx2)

§ 96

(1) 2. zapisovateľ vedie zápisnice zo všetkých konventov. Je zástupcom xxx1.

(2) Je zodpovedný za prípravu KB v súlade s VP.

(3) Je redaktorom vnútrospolkového informačného časopisu.

§ 97

(1) Všetky zápisnice z konventov vyhotovuje tlačou a ukladá ich do knihy zápisníc. Zaplnenú knihu zápisníc ukladá do spolkového archívu.

(2) xxx2 spolu s xxx1 zodpovedá za pravidelné vydávanie vnútrospolkového informačného časopisu. Temto slúži v prvom rade informovaniu členov spolku o činnosti KŠ.

(3) Je zodpovedný za rozposielanie spolkovej pošty. V prípade potreby má právo použiť líšky na roznosenie spolkovej pošty.

(4) Spravuje databázu všetkých členov spolku s kompletnými a aktuálnymi adresami, tak isto všetkých spolkov kartelu a EKV.

2.2.1.3.8 Pokladník (xxxx)

§ 98

(1) Pokladník spravuje spolkovú pokladňu.

(2) Zbiera členské od všetkých aktívnych členov (burši a líšky).

(3) Vybavuje všetky spolkové písomnosti súvisiace s financiami. Všetky ním uskutočňované výdavky spolupodpisuje x, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v § 100 ods. (3).

§ 99

(1) O výdavkoch do výšky štvornásobku členského starého pána rozhoduje xxxx samostatne (§ 76).

(2) Zodpovedá za chýbajúce sumy a podlieha kontrole KB.

(3) Podľa § 48 ods. (2) podáva na každom KB správu o pokladničných pohyboch.

§ 100

(1) xxxx vedie knihu konta, v ktorej zaznamenáva požiadavky a záväzky voči každému členovi jednotlivo na samostatnom liste, tiež vedie pokladničnú knihu.

(2) Na všetky príjmy a podľa potreby aj výdavky vystavuje príjmový a výdavkový pokladničný doklad, ktorého kópiu si uchováva. Po dešaržovaní tieto odovzdáva do archívu.

(3) Ak presahujú dlžoby člena spolku sumu určenú dlhodobým uznesením KB je povinný xxxx upozorniť dotyčného člena na túto skutočnosť doporučeným listom. Ak do dvoch týždňov od výzvy (denná poštová pečiatka) nevyrovná člen spolku aspoň polovicu sumy určenej dlhodobým uznesením udeľuje KŠ do bodu programu nasledovného KB na uvedeného člena „res“. Toto „res“ však môže byť v zimnom semestri zaradené do PR až na druhom KB. Všetky náklady spojené s týmto konaním hradí dotyčný člen spolku.

(4) Zostavuje pred každým KB a SK zoznam dlžníkov a tento umožní k nahliadnutiu 24 hodín pred oznámeným začiatkom konventu. Hlavne musí vyznačiť tých spolkových bratov, ktorí podľa § 59 ods. (1) strácajú na KB (SK) možnosť hlasovať.

2.2.2 Prázdninové šarže a prázdninový konvent (PK)

§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106

2.2.3 Funkcionári

§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

PLATNOSŤ UVEDENÝCH §§ POZASTAVENÁ

2.2.3.1 Duchovná správa spolku

§ 112

(1) Duchovným správcom spolku je kňaz, člen Istropolitanu, ktorý sa volí na KB so súhlasom ZStP. Ak odstúpi, musia sa bez meškania uskutočniť nové voľby.

(2) Duchovný správca spolku sa stará o náboženské vzdelávanie členov spolku a spolupôsobí pri organizovaní náboženského života spolku. Tesne spolupracuje so všetkými šaržami, najmä s ML.

(3) V prípade potreby si na výkon duchovnej opatery priberá zástupcu, ktorý sa volí na KB.

(4) Duchovný správca spolku a jeho zástupca sú kooptovaný do skúšobnej komisie. Sú prítomní aj pri prijímacom pohovore.

2.2.3.2 Referent vzdelávania

§ 113

2.2.3.3 Referent pre vysoké školy

§ 114

2.2.3.4 Redaktor spolkového časopisu

§ 115

2.2.3.5 Referent pre dni Istropolitanu

§ 116

2.2.3.6 Počítačový referent

§ 117

2.2.3.7 Správca búdy

§ 118

už je aktivovaný uznesením č. 1 zo SK dňa 29. 4. 1998

2.2.3.8 Správca wichsu

§ 119

2.2.3.9 Športový referent

§ 120

2.2.4 Komisie

§ 121
§ 122

2.2.4.1 Komisia pre dešaržovanie (KpD)

§ 121
§ 122
§ 123

2.2.4.2 Skúšobná komisia (SkK)

§ 124

2.2.4.3 Štúdijná komisia (ŠtK)

§ 125
§ 126

2.2..4.4 Komisia pre prípravu plesu (KpPP)

§ 127

PLATNOSŤ UVEDENÝCH §§ POZASTAVENÁ

3. SPOLKOVÝ MAJETOK

3.1 Všeobecné zásady

§ 128

(1) Spolkový majetok tvorí kompletný hnuteľný a nehnuteľný inventár spolku, tak isto ako spolku k dispozícii daný majetok iných osôb.

(2) Zodpovedné orgány spolku vedú spolkový majetok na základe tohto VP v inventárnej knihe

(3) Každý člen spolku ručí za majetkovú ujmu ním spôsobenú. Ak nie je možné určiť dlžníka alebo ten ktorému bol dotyčný majetok zverený môže dokázať svoju nevinu, škody vyrovnáva spolok.

3.2 Financie

§ 129

Pokladňa obsahuje všetky spolkové financie v hotovosti, na vkladných knižkách, na konte aklebo v cenných papieroch.

§ 130

(1) Príjmy spolku pozostávajú z členských príspevkov, penále, vstupného z podujatí, výnosov a podpôr.

§ 131

(1) Výška mesačného členského príspevku, tak isto ako penále sa určuje uznesením KB, prípadne ZStP dlhodobým uznesením.

(2) Pravidelné mesačné príspevky sú splatné na začiatku mesiaca, ostatné poplatky podľa uznesenia KB.

(3) „Bierstrich“ je splatný hneď.

§ 132

(1) V prípade finančných problémov môže člen spolku požiadať KB, prípadne ZStP o oslobodenie, odklad splatnosti alebo o splácanie v splátkach.

(2) Prerušenie členstva neoslobodzuje od povinnosti platiť členský príspevok.

(3) Vojaci prezenčnej služby a „aktivizovaní“ členovia spolku v inom spolku sú oslobodení od členského príspevku. Členovia „extra loco“ však nie.

4. PRIESTUPKOVÉ A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

4.1. Priestupkové konanie

§ 133

Tresty sa delia na:
1. poriadkové tresty
2. peňažné tresty (penále)
3. tresty proti cti.

4.1.1 Poriadkové tresty

§ 134

Poriadkové tresty sa udeľujú na konventoch s cieľom zachovania disciplíny a umožnenia nerušeného vedenia rokovania.

4.1.2 Peňažné tresty

§ 135

(1) KB stanovuje výšku penále formou dlhodobého uznesenia.

(2) Penále sa udeľuje za:
1. neopsravedlnené nenosenie pásky a čiapky, prípadne znaku smútku
2. neospravedlnený neskorý príchod alebo skoré opustenie spolkového podujatia
3. neospravedlená neúčasť na oficiálnom alebo dokonca vysokooficiálnom podujatí.

(3) KB môže za neúčasť na podujatí zvýšiť výšku penále.

4.1.3 Tresty proti cti

§ 136
§137

4.2 Spolkový súd

§ 138

(1) Spolkový súd (SpS) je orgán Spolku s právom vydávať rozsudky s trestnou právomocou.

(2) Je príslušný rozhodovať vo všetkých sporoch v rámci Spolku ako najvyššia inštancia. Do jeho právomocí patrí rozhodnutie o vylúčení člena Spolku pri hrubom porušení princípov Spolku.

§ 139

(1) SpS má päť volených členov-sudcov, ktorí sú volení na obdobie 1 roka SK. Sudcom SpS sa stáva aj každý bývalý senior S.k.a.s. Istropolitan.

(2) SpS môže vydať právoplatné rozhodnutie, iba ak s ním súhlasia aspoň dve tretiny rpítomných členov SpS, pričom z volených členov SpS musia byť prítomní aspoň traja.

(3) Za sudcu SpS nemôže byť zvolená líška.

(4) Ak je spolkový sudca zvolený za šaržu a prijme túto voľbu, výkon úradu sa mu preruší do jeho dešaržovania.

(5) Štatút SpS upraví organizáciu a konanie SpS, pričom štatút podlieha schváleniu SK jednoduchou väčšinou.

§ 140

PLATNOSŤ UVEDENÝCH §§ POZASTAVENÁ

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 141

(1) Tento vnútorný poriadok môže byť zmenený v dvoch čítaniach 2/3 väčšinou. O tomto musia byť všetci členovia spolku najmenej dva týždne dopredu upovedomení a musí to byť samostatný bod rokovania.

(2) Na autentickú interpretáciu je potrebná väčšina potrebná pre zmenu tohto VP.

(3) Výnimky z VP (uznesenia, ktoré odporujú VP) je potrebná jednohlasnosť.

§ 142

Pri pochybnostiach o výklade ustanovenia rozhoduje senior.

§ 143

Vo všetkých ostatných záležitostiach, ktoré neupravuje tento VP platia ustanovenia kartelového poriadku.

§ 144

Tento vnútorný poriadok vstupuje v platnosť dňa 1. decembra 1995.

6. TRVALÉ UZNESENIA

Trvalé uznesenie zo SK dňa 11. 10. 1998

Pozastavuje sa platnosť § 93 a 96 Vnútorného poriadku. Práva a povinnosti vyplývajúce z horeuvedených § prechádzajú na 1. konseniora (xx1) resp. 1. zapisovateľa (xxx1).

(Visited 1 053 times, 2 visits today)

Stalo sa...

21. 10. 1947

Československá vláda v Prahe predložila návrh zákona o stíhaní trestných činov proti štátu. Zákon mal odstrániť pochybnosť, či takéto činy na Slovensku sa majú stíhať podľa zákona na ochranu republiky č. 50/1923, alebo podľa zákona Slovenskej republiky č. 320/1940 Sl. z.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo