Z histórie spolku

Prvá desaťročnica spolku Istropolitan

Po dlhých desaťročiach 16. novembra 1989 vyšli študenti a akademici po prvýkrát do ulíc Bratislavy. Išli aby bojovali za svoje základne študentské práva. Z tohoto malého semienka vyklíčilo mohutné študentské hnutie, s ktorého pomocou sa podarilo celej spoločnosti zraziť komunistickú moc na kolená. To spustilo proces vzniku pestrého spektra mládežníckeho hnutia na Slovensku. Vznikli organizácie organizované na politickej, spoločenskej, kultúrnej, záujmovej a stavovskej úrovni. I v radoch aktívnej kresťanskej mládeže vznikali mnohé organizácie smerované k rôznym aktivitám. Medzi najväčšie patria spoločensko – politická organizácia Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) a spoločensko – cirkevná organizácia Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Prvé kontakty

Boli to práve predstavitelia z radov KDMS Feri a Hannes, ktorí sa oboznámili s činnosťou EKV na prezentácii v Bratislave v roku 1992. Študent politológie Rasty sa zoznámil s ÖCV na akcii rád mládeže Bodensee v Soľnohrade, kde samotnú činnosť spolkov prezentoval Andreas Ecker (Danubia). Andreas potom v mene ÖCV pozval niekoľko študentov z Bratislavy na stredoeurópsky seminár v slovinskom Blede (apríl 1993). Na tomto seminári sa vybudovali prvé kontakty k budúcej činnosti spolku na Slovensku. V máji 1993 boli hore uvedení spolužiaci pozvaní na slávnostné zhromaždenie ÖCV a EKV do viedenského Hofburgu. Na tejto slávnosti a deň po nej sa uskutočnili prvé stretnutia s predstaviteľmi K.a.V. Bajuvaria Marcusom Vanom, Philipom Vanom a Marcusom Minarom, ktorí ponúkli pomocnú roku budúcemu spolku v Bratislave. Už počas letného semestra 1993 sa v Bratislave v CD-klube pri KDMS (klub mladej slovenskej inteligencie) stretávala skupinka študentov a akademikov. K hore uvedeným osobám sa pridal ďalší aktívny záujemca Siegfried, ktorý mal dvojročné skúsenosti z fungovania farby nosiaceho študentského spolku CLUB EUNOMIA vo Viedni.

Vznik spolku

K spomenutým študentom a akademikom sa pripojili ďalší záujemcovia, a tak 2.júla 1993 vzniká na pôde CD-klubu prvý Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN. Názov spolku znamená v preklade z gréčtiny „Mesto na Dunaji“ a jeho meno niesla v názve aj prvá univerzita na Slovensku ACADEMIA ISTROPOLITANA (1465). Svojou podstatou chce spolok nadviazať na tradície tejto stredovekej univerzity a chce vychádzať z tradícií slovenského študentstva druhej polovice 19. storočia. Svojou činnosťou naväzuje i na činnosť spolkov Ústredia Slovenského Katolíckeho Študentstva prvej polovice 20.storočia. Zakladajúci členovia S.k.a.s. ISTROPOLITAN postavili základnú orientáciu na princípoch katolíckych študentských kartelových zväzov v Rakúsku a Nemecku.

Slávnostné zhromaždenie

Po prvých prázdninách v spolku sa v spolupráci s K.a.s. Bajuvaria rozbiehala príprava slávnostného aktu jeho založenia. 15. októbra 1993 po dvojjazyčnej svätej omši v Jezuitskom kostole na zhromaždení v koncertnej sieni Klarisiek bol spolok slávnostne založený. Na slávnostnom akte sa zúčastnil predseda kuratória Európskeho kartelového zväzu a spolkový minister zahraničných vecí Rakúskej republiky Dr. Alois Mock, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR Dr. Maximilian Pammer, rektor Univerzity Komenského Prof. Dr. Juraj Švec, prorektor Viedenskej Univerzity Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Karl Rudolf Wernhart a dekan právnickej fakulty UK Prof. JUDr. Peter Blaho. Za zakladajúci výbor S.k.a.s. ISTROPOLITAN vystúpili Rastislav Pavlík v/o Rasty a Hannes a za partnersky K.a.s. Bajuvaria vtedajší senior Andreas Tarbuk. Samotné slávnostné zhromaždenie bolo ukončené recepciou poriadanou veľvyslancom Rakúskej republiky v SR.

Rozbeh činnosti

Po vzájomnej dohode sa členovia spolku začali pravidelne raz do týždňa stretávať v CD-klube. Prvé stretnutia nášho spolku sme venovali diskusiám o samotnej činnosti spolku. Ďalších stretnutí sa účastnil veľvyslanec Rakúskej republiky Dr. Maximilian Pammer, ako aj prvý duchovný otec nášho spolku páter Bernard Mišovič SJ. 12. a 13. februára sa uskutočnila prvá akcia S.k.a.s. Istropolitan pre spolky z OCV, spolku Oeno-Danubia z Pasova a spolku Danubia z Budapešti. Oboznámila účastníkov s históriou študentstva na Slovensku. Na druhý deň bola akcia ukončená svätou omšou a prehliadkou starého mesta Bratislavy. Samotní členovia spolku sa zúčastnili potom akcií organizovaných OCV vo Viedni seminár „Váhy Európy“ (november 1993), OCV v zámku Segau pri Grazi (17.12.-19.12.1993), spolkom Danubia v Budapešti (29.4.-1.5.1994), OCV vo Viedni (12.-15.1994) a EKV v Prahe (1.6.-3.6.1994). Naše zahraničné kontakty nesmerovali len k naším západným a južným susedom, ale aj smerom na východ. V apríli predseda prípravného výboru Rasty podpísal so seniorom ZAPOŽE zmluvu o predbežnej spolupráci. Pri týchto návštevách a pri rozbehu činnosti spolku pomohli aj predstavitelia OCV Helmut Puchebner a Walter Maria Stojan, ktorí boli inkorporovaní ako čestní členovia do spolku. Koncom letného semestra 1994 sa uskutočnili tzv. pracovné konventy spolku, na ktorých sa prehodnocovala budúcnosť Istropolitanu.

Vstup do EKV

Na základe aktivít spolku a jeho kontaktov v zahraničí bolo spolku ISTROPOLITAN navrhnuté členstvo v Kúrii slobodných spolkov Európskeho kartelového zväzu kresťanských zväzov (EKV), ktorý v tom čase združoval 660 spolkov zo 120 krajín z 12 krajín Európy. Prvého októbra 1994 vo Vaduze v Lichtenštajnsku bol spolok prijatý do EKV. Bol to prvý úspešný krok spolku na medzinárodnej pôde.

Stabilizácia spolku

Pri príležitosti 1. výročia založenia spolku sa 15. a 16. októbra 1994 v Bratislave v reštaurácii „Pod Machnáčom“ konal slávnostný konvent, 1. výročná slávnosť a diskusné fórum o strednej Európe. Týmto sa odštartoval prvý riadny semester s programom zimného semestra 1994/95. Na konvente boli schválené prvé stanovy spolku. V dňoch 29. 10. až 1. 11. 1994 sa členovia spolku zúčastnili zájazdu stredoškolského spolku FRANKONIA po Slovensku (Banská Štiavnica, Levoča, Žilina, Bratislava a Gabčíkovo). Zájazd vyvrcholil spoločnou pitkou Frankonie a Istropolitanu v Bakchuse. Spolkoví bratia sa pravidelne stretávali v stredu na prednáškach na Slovenskej katolíckej charite a ostatných spoločných akciách ako bol ples Frankonie (19. 11. 1994), 75. slávnosť založenia Frankonie (26. 11. 1994), vianočný „kommers“ Bajuvarie (16. 12. 1994), seminár „Váhy Európy“ (20.-22.1. 1995) a bál Bajuvarie (25. 2. 1995). Letný semester odštartoval prezentáciou spolku ISTROPOLITAN v Košiciach, o čo sa pričinil sp.br. Arvay. Akcie sa zúčastnil veľvyslanec M. Pammer a senior Istropolitanu Rasty. Samotný program spolku začal sv. omšou v kaplnke Sv. Katarínky a druhým konventom na Slovenskej katolíckej charite. Ozdobou semestra bol seminár „Spolu v Európe“ o slovensko-maďarských vzťahoch v Ostrihome (24. – 26. 3. 1995), na ktorom sa ako hostia zúčastnil štátny sekretár maďarského premiéra Csaba Tabajdi, hovorca MZV SR Sp.br. Juraj Matejovský, predseda MKDH Béla Bugar a slovenskí historici I. Mrva, D. Škvarna a R. Letz. Seminár sme organizovali spolu s maďarským kartelovým zväzom KEDEXom. Zážitkom pre spolkových bratov bola spoločná slovensko-maďarská „pitka“. Vyvrcholením semestra bolo 75. výročie založenia nášho partnerského spolku Bajuvaria (14.- 17. 6. 1995).

Založenie Carpathie a Cassovie

Dňa 27. mája 1995 z iniciatívy spolku ISTROPOLITAN, stredoškolského spolku FRANKONIA z Viedne a vďaka aktivite spolkových bratov Maximiliana Pammera juniora a Svorada Trnovca v. Ludwiga bol založený Slovenský katolícky stredoškolský spolok CARPATHIA. Založeniu Carpathie predchádzal zakladajúci konvent na SKCh a sv. omša v kostole sestričiek Uršulíniek. Slávnostný akt založenia prebiehal Zichyho paláci v Bratislave. Hosťami tejto slávnosti boli: veľvyslanec Rakúska v SR Dr. M. Pammer, poslanci NR SR Ing. M. Dzurinda a Dr. J. Čarnogurský. CARPATHIA si zvolila za ciel šíriť myšlienky ISTROPOLITANu na pôde stredných škôl.

Ďalším úspechom spolkových bratov z Istropolitanu a rakúskeho katolíckeho spolku ALPENLAND z Viedne bolo založenie S.k.a.s. CASSOVIA v Košiciach. Samotný slávnostný akt dňa 7. 10. 1995 začal svätou omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval biskup Alojz Tkáč. Slávnostný akt prebehol v aule Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Slávnostná recepcia bola v Katolíckom dome.

Ďalší program spolku

Zimný semester 1995/96 začal vydaním 1. spolkového programu. K pozdvihnutiu poznania študentských tradícií spolkov v OCV nám pomohla návšteva slávnostného „kommersu“ v Linzi (20.- 22. 10. 1995). Ďalšie spolkové akcie pokračovali pravidelnými prednáškami (napr. predstaviteľ IRI na Slovensku Lindsay Lloyd a páter Aurel Štefko, S. J.), pitkami a konventmi. Dňa 28. 10. 1995 sme si pripomenuli slávnostným konventom, sv. omšou a slávnostnou večerou 2. výročie založenia. Spolok sa aktívne zapojil do oslavy 20. výročia založenia EKV v Salzburgu. Spolok sa výraznou mierou podieľal aj na 21. kartelovom zhromaždení. V predvianočnom čase nás rodina spolkového brata veľvyslanca Dr. Pammera pozvala na adventný večer (15. 12. 1995). Začiatkom roka 1996 sa spolkoví bratia zúčastnili ďalšieho seminára v rámci seriálu „Váhy Európy III“ (1. – 3. 3. 1996).

Založenie ústredia

Katolícke študentské hnutie má na Slovensku bohatú tradíciu. Predovšetkým v tridsiatych rokoch tohto storočia pôsobili na Slovensku viaceré spolky združujúce mladú katolícku inteligenciu. Strešným orgánom pre aktivity týchto spolkov v oblasti vzájomnej spolupráce sa stalo vtedajšie Ústredie slovenského katolíckeho študentstva /ÚSKŠ/. Nástup komunistického režimu spôsobil na dlhé desaťročia prerušenie činnosti ÚSKŠ a na slávnu minulosť zostali len spomienky niekdajších členov a sympatizantov.

V roku 1996 sa Slovenské katolícke študentské spolky Istropolitan, Cassovia a Carpathia rozhodli nadviazať na spomínanú tradíciu. Výrazom snahy o posilnenie vzájomnej spolupráce pri prehlbovaní a presadzovaní kresťanských hodnôt medzi slovenskou mládežou a študentstvom sa stalo založenie ÚSKŠ. V piatok, 14. júna 1996 sa v Primaciálnom paláci konala slávnostná recepcia na ktorej predniesli pozdravnú reč J.E. Maximilian Pammer v. Roland, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku a Peter Kresánek, primátor mesta Bratislavy. Recepcie sa zúčastnil i náš kartelový brat Princ Lichtenštajnský. Ďalší deň sa konal slávnostný „kommers“ v bratislavskej Redute. Zúčastnili sa ho viaceré významné osobnosti spoločenského života ako napríklad vtedajší podpredseda NR SR Augustín Marián Húska, poslanci NR SR Ján Čarnogurský, Ladislav Pittner, Ján Cuper a mnohí ďalší. V neposlednom rade tento „kommers“ pozdravil za niekdajšie ÚSKŠ Dr. Sýkora.

Spolok v rokoch 1996 – 1998

Začiatkom októbra 1996 sa delegácia S.k.a.s. Istropolitan zúčastnila Kartelového valného zhromaždenia EKV v Budapešti. Za veľký úspech nášho spolku treba považovať zvolenie Sp. br. Hannesa za člena Prezídia EKV a to ako prvého zástupcu spolku z krajiny bývalého východného bloku.

Dňa 30.10.1996 sa pri príležitosti 3. výročia založenia konal spojený konvent S.k.a.s. Istropolitan, ktorého následnú oslavu poctil svojou prítomnosťou poslanec NR SR Ing. Mikuláš Dzurinda CSc., ktorý predniesol i svoju pozdravnú reč. V tomto období začal vychádzať občasník ISTROPOLITAN – informačný spravodaj.

V predadventnom období sme ako po ostatné roky prijali pozvanie čestného člena nášho spolku spolkového brata J. E. Maximiliána Pammera v. Rolanda na Adventný večer usporiadaný v priestoroch Veľvyslanectva Rakúskej republiky. 29. januára 1997 sme mali česť medzi nami privítať J. E. Ralpha Johnsona mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v Slovenskej republike, ktorý nám vo svojom príhovore a v následnej živej debate priblížil princípy zahraničnej politiky USA v oblasti strednej a východnej Európy.

V novembri 1997 sa spolok v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre európske štúdie a mládežníckou iniciatívou Nová generácia zúčastnil plavby loďou na prehliadku vodného diela Gabčíkovo.

Na jar roku 1998 sme s veľkou vďakou privítali radostnú správu od spolkového brata Siegfrieda o tom, že náš spolok má svoju vlastnú búdu. Nedá sa tiež nespomenúť pamätný výlet (12. 6. 1998) spolkových bratov na národnú pamiatku – starobylý hrad Devín, kde sme si po vzore národovcov z rokov 1848-49 slávnostné dali naše spolkové mená a slávnostne potvrdili vernosť spolku a vlasti, či výnimočnú party 20-30 –tych rokov u spolkového brata Alberta (15. 4. 1998), alebo „zjazdu líšok“ Bajuvarie a Frankonie v našej Búde (20. 5. 1998). Počas tohto obdobia sme sa spoločne zúčastnili množstva kultúrnych, politických a najmä spolkovo ladených akcií (napr. prednáška d. p. Ladislava Vrábela o väzenstve na Slovensku).

Účasť spolkových bratov v iniciatíve Nová generácia

Spolkoví bratia Arvay, Titus, Plepo, Rasty, Ambro, Nikefor, Fridrich a Ičo sa stali členmi skupiny slovenskej mládeže Nová generácia, ktorá prijala na svojom stretnutí 4.novembra 1997 Žilinské memorandum slovenskej mládeže ako desatoro potrieb, záujmov a požiadaviek mladých ľudí. Text žilinského memoranda podporili mládežnícke organizácie SDK a MK spolu s ďaľšimi nepolitickými organizáciami, ako aj jednotlivcami z Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska, Mladej demokratickej únie a Informačného centra mladých v Žiline. Žilinské memorandum sa stalo východiskovou platformou pre odštartovanie neskoršej veľmi úspešnej predvolebnej kampane SDK a jej lídra Mikuláša Dzurindu v lete 1998, ktorá niesla názov Dzurinda okolo Slovenska na ceste Novej generácie. Dodnes si ľudia spájajú Dzurindu s bicyklom, ktorý pre neho vymysleli a zrealizovali viacerí Istropolitanci. Istropolitan sa takýmto spôsobom výrazne podieľal na razantnej zmene politiky na Slovensku, keď sa po dlhých ôsmych rokoch  podarilo odstaviť od premiérskeho kresla totalitného Vladimíra Mečiara.

Spolok v rokoch 1998 – 2001

Zo života spolku v roku 1998 treba spomenúť dôležitý spojený konvent v novembri, kde sa zvolil nový šaržovný kabinet, v ktorom prevažná väčšina členov prišla do spolku dávno po jeho založení, čo tiež svedčí o životaschopnosti Istropolitanu. Na sfunkčnenie práce šaržovného kabinetu sme prijali viacero opatrení (napr. sme prijali trvalé uznesenie o prechode právomocí z druhého konseniora a druhého zapisovateľa na prvého konseniora resp. zapisovateľa). Seniorom sa stal Plepo.

14. novembra sa konala slávnostná oslava piateho výročia založenia nášho spolku. Na oslave sa zúčastnili aj naši karteloví bratia z Rakúska na čele s doktorom Herkulesom. 12.12.98 sa skupina Istropolitancov zúčastnila tradičnej predvianočnej akcie viedenského spolku Bajuvaria –krambambulikneipe.a 18.12 vianočného kommersu spolku Bajuvaria. V januári 1999 sme v našej spolkovej búde privítali veľmi vzácneho hosťa, spolkového brata JE veľvyslanca Rakúskej republiky v Tunisku Dr. Maximilána Pammera v/o Roland, bývalého veľvyslanca Rakúska na Slovensku, nášho čestného člena, ktorý sa veľmi zaslúžil o náš spolok.

Dôležitou správou pre náš spolok sa stalo menovanie nášho brata Jána Petríka v/o Pltník veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku. Počas krízy v Kosove sa spolkoví bratia výrazne postavili na stranu premiéra Dzurindu a podporili zásah NATO v tejto ťažko skúšanej krajine.

Pre život spolku sa stali veľmi významými vzájomné diskusie našich spolkových bratov Kéfasa a Arvaya, ktorí sú poslancami nášho najvyššeho zákonodárneho zboru. Od parlamentných volieb 98 sa týchto stretnutí konalo niekoľko. Taktiež pokračovali naše stretávania s partnerskými rakúskymi spolkami, napr. sme sa zúčastnili tradičného Weihnachtskommersu spolku Bajuvaria vo Viedni 20.12.1999.

Na spojenom konvente v novembri 1999 bol zvolený nový šaržovný kabinet, na ktorého čele stál Nikefor. V roku 1999 sa náš S. k. a. s. Istropolitan oslavoval 6. výročie založenia. Oslava sa konala 26. novembra 1999 v Kláštornej vinárni v Bratislave.

Z akcií, ktoré náš spolok organizoval v roku 2000 treba spomenúť predovšetkým dvojdňovú exkurziu po vinárskych sklípkoch južnej Moravy v júni, spojenú s vynikajúcimi prednáškami moravských vinárov, pravidelné zápolenia vo futbale na internáte Svoradov, ochutnávky vín svetových značiek u bratov Rastyho a Ambra, kroré organizoval brat Karl Heinz Auckenthaler, vyhlásený vinár. Keďže v našom spolku je niekoľko lekárov, stali sa pravidelnými prednášateľmi na zdravotnícku problematiku (napr. MUDr. Pali –Etika v zdravotníctve). Od 26. októbra 2000 stál na čele spolku senior Ambro. Pod jeho vedením sa zorganizoval šaržovný kabinet celý rad akcií (oslava 7 výročia založenia, prednášky, futbal, kultúrne akcie). Miestom pre pravideľné stretávania sa spolkových bratov sa až do roku 2008 stal vysokoškolský internát Svoradov.

Druhá desaťročnica spolku Istropolitan

Aj v druhej desaťročnici existencie sa v živote spolku Istropolitan udialo mnoho pozitívneho. Množstvom akcií, aktivít, debát, kultúrnych, športových či duchovných podujatí sme napĺňali všetky štyri piliere, ktorým sme verní od založenia SKAS Istropolitan v roku 1993 – RELIGIO, PATRIA, SCIENTIA a AMICITIA.

Úmrtie d. p. Jozefa Valábka

Ani náš spolok však neobišli aj ťažké chvíle. So smútkom, no vo viere v stretnutie vo Večnosti, sme sa rozlúčili s našim drahým spolkovým bratom, kňazom a misionárom v Rusku, Mgr. Jozefom Valábkom v/o Zvárač, ktorý zomrel 16. augusta 2005 po mozgovej príhode vo veku 52 rokov. Odpočinutie večné daj mu ó Pane!

Stručný prehľad aktivít 2003 – 2013

Uskutočnené aktivity, ktoré pre svojich členov a priaznivcov Istropolitan pripravil, sa dajú rozdeliť na niekoľko okruhov.

  • Vzdelávacie aktivity

Princípy Scientia a Patria napĺňame vzdelávacími a diskusnými podujatiami, ktoré tvoria nosnú časť činnosti spolku. Privítali sme viacero významných hostí z rôznych oblastí akademickej, kultúrnej, podnikateľskej či športovej sféry, ktorí patria k špičkám vo svojich odboroch. Asi najčastejšie sme sa venovali histórii. So svojimi prednáškami vystúpili historici z ÚPN (Martin Lacko, Ivan Petranský, Ľubomír Ďurina), Univerzity Komenského (prof. Róbert Letz, prof. Martin Homza) či SAV (Peter Šoltés v/o Medveď). Tu treba zaradiť aj viaceré diskusie s väzňami za vieru z čias komunizmu (napr. d. p. Anton Srholec, Ferdiš Takáč, Jozef Vicen), ktorých spomienky tvoria neoddeliteľnú súčasť našej nedávnej histórie. Istropolitan v roku 2006 spoluorganizoval veľkú konferenciu „Moderný evanjelizátor prof. Kolakovič a jeho žiak A. Neuwirth“ v UPC, na ktorej člen spolku Plepo prečítal príspevok prítomného, no zdravotne oslabeného generála tajnej Cirkvi Vladimíra Jukla. Významnou udalosťou bola v r. 2006 Istropolitanom organizovaná konferencia „Prenikanie boľševizácie do slovenskej armády v rokoch 1944 – 48“, na ktorej vystúpili špičkoví historici venujúci sa tejto etape našich dejín. Z oboch konferencií vyšli obsiahle zborníky.

Okrem histórie sme sa viac krát venovali zdravotníctvu (napr. doc. Tibor Hlavatý v/o Lukáš, poslanec NR SR Viliam Novotný, Alojz Rakús), fyzike (doc. Martin Mojžiš), astronómii (Igor Kapišinský), chémii (Michal Korenko), právu (doc. Radoslav Procházka, Mária Kolíková), biológii (prof. Ladislav Kováč), teológii (Imrich Sklenka, d. p. Karol Moravčík, d. p. Miloš Lichner SJ), filozofii (prof. Ján Letz), literatúre (čítačka zabudnutej hry Ruda Slobodu Vojna s malým Holandskom, diskusie s Marošom Krajňakom, Antonom Hykischom), športu (Peter Šťastný, Stanislav Griga), divadlu (Marek Kundlák), hudbe (Koňýk), cestovaniu (Radovan Tóth, Albert Otruba v/o Vzor, Martin Guzi), ekológii (Robert Rajchl), ekonomike (Zsolt Gál, Martin Barto, Jozef Kollár), podnikaniu (Miroslav Trnka, Michal Hrabovec v/o Mišo), kriminalistike (Jaroslav Spišiak, Juraj Matějka), bezpečnosti (doc. Jozef Klavec, Róbert Ondrejcsák), či Cirkvi (d. p. Jozef Haľko, d. p. Karol Lovaš, O.Praem, d. p. Bernard Mišovič SJ, d. p. Marián Gavenda).

Neobchádzali sme ani politiku. Stretli sme sa s politikmi, ktorí určovali smerovanie kresťanskej demokracie (Ján Čarnogurský, František Mikloško, Vladimír Palko, Ivan Šimko), pozvanie prijali aj predseda NR SR Richard Sulík, bývalý prezident Michal Kováč, župan Pavol Frešo, europoslankyňa Anna Záborská, poslanci NR SR Martin Fedor v/o Feďo, Ivan Mikloš, Béla Bugár, Daniel Lipšic a ďalší. Keďže máme medzi sebou niekoľko komunálnych politikov, viac krát sme sa venovali aj politike na komunálnej úrovni.

Uvedený prehľad nemá ambíciu komplexne spísať ako témy, tak prednášajúcich. Slúži len na rámcovú ilustráciu vzdelávacích aktivít spolku Istropolitan.

  • Duchovné aktivity

Pilier Religio Istropolitan napĺňal viacerými spoločnými podujatiami. Stretnutia so zaujímavými kňazmi z pastorácie alebo z rôznych reholí sa stali pravidelnou súčasťou kalendára Spolku. Okrem rímskokatolíckych kňazov sme medzi sebou privítali aj gréckokatolíckeho (d. p. Peter Iľko) či pravoslávneho (d. p. Nikolaj Andonov) duchovného. Tradíciou sa stali spoločné ranné stretnutia na rorátnych sv. omšiach v predvianočnom období. Viacerí sme mali možnosť sláviť nedeľnú sv. omšu v byte hrdinu tajnej Cirkvi Silvestra Krčméryho. Je pre nás potešením, že v poslednej dobe sa duchovným správcom spolku stal dekan Teologickej fakulty TU ThLic. Miloš Lichner SJ. Ním celebrovaná sv. omša v prírode (máj 2013) patrí k našim najkrajším duchovným zážitkom.

  • Spoločenské a kultúrne aktivity

Pilier Amicitia , ktorý je zameraný na rozvíjanie priateľstva medzi členmi spolku, ktorí sú často z diametrálne odlišných profesijných oblastí, sme sa snažili napĺňať viacerými príjemnými neoficiálnymi akciami. Patrí medzi ne niekoľko opekačiek jahňaťa v Rusovciach, viacero vydarených gulášov a spoločných rodinných výletov. Príjemný bol spolkový splav. Ujalo sa každoročné „krambambuli“, ktoré sme prevzali od našich rakúskych spolkových priateľov a v mierne modifikovanej forme pri ňom slávime pád komunizmu v 17. 11. 1989. Top akciou letného semestra 2013 bola trojdňová návšteva obce Čičmany, kde sa mohli bližšie spoznať aj naše rodiny a deti.

Okrem vyššie spomenutých besied na témy venujúce sa kultúre sme spoločne navštívili viacero múzeí a galérií (galéria Nedbalka, SNG, Carnuntum, Hainburg). Členovia spolku sa pravidelne zúčastňujú na odovzdávaní literárnej ceny Anasoft litera, ktorá mapuje aktuálne dianie v slovenskej próze.

K spoločenským aktivitám smerom navonok treba zarátať našu účasť vo Fóre kresťanských inštitúcií ktorého program a ciele podporujeme. Tiež spomeňme vzájomné obojstranné kontakty s našimi ideovo najbližšími slovenskými partnermi – Spoločenstvom Ladislava Hanusa a Kolégiom Antona Neuwirtha.

  • Športové aktivity

Spolok Istropolitan je skôr združením ľudí obľubujúcich diskusie na zaujímavé témy. No neobchádzame ani športové akcie. Príkladom je od roku 2006 každoročne nami organizovaný halový futbalový turnaj Istropolitan Cup, ktorého sa účastní viacero mužstiev. Treba podotknúť, že tím Istropolitanu ešte nezvíťazil, takže turnaj musíme pripravovať aj ďalej. Interesantné sú aj individuálne športové úspechy viacerých členov spolku. Máme medzi sebou pár maratóncov a bežcov. Viacerí vyznávajú rôzne vodné športy. Najvýraznejší športový úspech zaznamenal Ján Čarnogurský ml. v/o Johny, ktorý 19.5.2011 vystúpil na najvyššiu horu sveta Mount Everest.

Istropolitan a Svoradov

Istropolitan sa takmer od svojho založenia usiluje o to, aby sa niekedy slávnemu katolíckemu internátu Svoradov vrátil duch d. p. Eugena Filkorna v modernom šate. S nádejou sme preto v r. 2003 privítali možnosť zriadiť si vlastné priestory na Svoradove. Bohužiaľ už v r. 2008 sme sa museli vysťahovať. Aj s utešene sa rozrastajúcou knižnicou. Počas tohto desaťročia sme prepracovávali projekty a podklady pre arcibiskupstvá v Trnave a neskôr v Bratislave týkajúce sa vyriešenia otázky Svoradova. Ohľadom Svoradova sa uskutočnila v spolupráci s Kruhom priateľov Svoradova audiencia u arcibiskupa J.E. Stanislava Zvolenského ako aj viacero individuálnych stretnutí. Bohužiaľ sa situácia stále úplne nevyriešila a stojí pred nami ako jedna z hlavných priorít. K jej dotiahnutiu do zdarného konca, pod ktorým si predstavujeme vrátenie internátu do katolíckej správy, nás viaže aj morálna povinnosť k „starým svoradovčanom“. Mali sme tú česť viac krát počuť ich rozprávania o živote na Svoradove pred nástupom komunizmu. Svoradovčania patrili k najťažšie komunizmom postihnutej skupine ľudí na Slovensku.

Istropolitan a Sakrakopec

24.11.1966 havarovalo nad Račou na Sakrakopci bulharské lietadlo. Všetkých 82 ľudí v ňom zahynulo, čo z tejto tragédie robí najväčšie letecké nešťastie u nás a aj v širokej Strednej Európe. Komunistický režim katastrofu ututlal a takmer sa na ňu zabudlo. Na mieste tragédie sme preto v roku 2010 postavili trvácny pamätník s krížom. Silným momentom pri posviacke bola účasť pozostalých obetí z Bulharska. O rok nato sme cestu k pamätníku označili značkami z Vajnorskej doliny a z Bieleho kríža. V roku 2012 sme inštalovali trojjazyčnú informačnú tabuľu s menami obetí, ktoré sme zosumarizovali z viacerých archívov. V roku 2013 sme osadili lavičku, ktorá poslúžila ako obetný stôl pri sv. omši obetovanej za zosnulých. Našimi aktivitami na Sakrakopci sa tragédia z r. 1966 dostala do širšieho povedomia, všimli si ju printové aj elektronické médiá a miesto sa zaznačilo do máp. Do budúcna chceme postupnými malými krokmi na Sakrakopci vybudovať dôstojné prírodu rešpektujúce pietne miesto.

Seniori SKAS Istropolitan 2003 – 2013

2003 – 2004 – Goméz

2004 – 2005 – Goméz

2005 – 2006 – Plepo

2006 – 2007 – Medveď

2007 – 2008 – Stano

2008 – 2009 – Goméz

2009 – 2010 – Menhard

2010 – 2011 – Menhard

2011 – 2012 – Nikefor

2012 – 2013 – Nikefor

2013 –           – Cyril

Kontakty a ďalšie informácie

Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN

Smolenická 10

851 05 Bratislava

tel: +421 907 272 711

e-mail: info@istropolitan.sk

web: www.istropolitan.sk

Pre potreby SKAS Istropolitan

Plepo, október 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Deprecated: Non-static method zrx_captcha::draw_form() should not be called statically in /data/d/4/d464d0a1-3cb5-4834-ac03-58b91f809dc7/stradiware.sk/sub/istropolitan/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Security Code: