ÖCV a Istropolitan

12. októbra 2001 bola v priestoroch Slovenského inštitútu (Slowakisches Institut) vo Viedni slávnostne podpísaná Dohoda o priateľstve medzi S.k.a.s. Istropolitan a Rakúskym kartelovým zväzom katolíckych vysokoškolských spolkov (ÖCV).

Rakúsky kartelový zväz katolíckych študentských spolkov pod svojou hlavičkou združuje 44 spolkov. Všetky sú postavené na podobných 4 základných princípoch, ako spolok Istropolitan: religio, patria, scientia, amicitia. Rakúsky kartelový zväz je jednou z najväčších mimovládnych neziskových organizácií v Rakúsku. Jeho členmi sú také významné osobnosti verejného života, ako napr. rakúsky prezident pán Thomas Klestil a bývalý minister zahraničných vecí pán Alois Mock.

Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan združuje vo svojich radoch študentov a absolventov bratislavských vysokých škôl. Je založený na štyroch základných princípoch:

Religio: znamená žiť podľa katolíckej viery v spoločnosti,
Patria: znamená službu nášmu Slovensku v spojenej Európe,
Scientia: znamená podporovanie samovzdelávania členov spolku,
Amicitia: znamená priateľstvo medzi členmi spolku na kresťanskom základe.

Spolok pre svojich členov organizuje prednášky duchovného a vzdelávacieho charakteru, kultúrne a športové akcie a neformálne posedenia.

Kartelový zväz rakúskych katolíckych študentských spolkov (ÖCV) a Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan z Bratislavy položili v dohode základy budúcej spolupráce. Dohodli sa, že medzi členmi kartelu a Istropolitanu platí priateľské „ty“. Členovia sa môžu zúčastňovať vzdelávacích podujatí za rovnakých podmienok ako členovia organizujúceho spolku príp. organizujúcich spolkov, zaviedla sa vzájomná výmena svojich spolkových a zväzových časopisov. Medzi ÖCV a Istropolitanom sa tým vytvorili úzke vedecké, kultúrne a spoločenské vzťahy.

Stalo sa...

27. 3. 1947

Podľa rozhodnutia slovenských biskupov, ktorí sa stretli v Trnave 27. marca, trnavský biskup Dr. Pavol Jantausch poslal listy prezidentovi Benešovi, predsedovi vlády ČSR a podpredsedovi SNR K. Šmidkemu s prosbou slovenských biskupov, aby v prípade, že Národný súd prijme návrh obžaloby na trest smrti proti Dr. Jozefovi Tisovi, bola mu udelená milosť. Aj Slovenská liga v Amerike zorganizovala mohutnú akciu na záchranu života a cti prezidenta SR Jozefa Tisu. Rozoslala vyše 20 000 listov americkým organizáciám, úradom, poslancom a senátorom až po prezidenta Spojených štátov. Vydala osobitnú brožúrku 'The Truth about Slovakia' (Pravda o Slovensku), ktorou informovala americkú verejnosť o Slovensku a jeho dejinách, najmä o Slovenskej republike z rokov 1939 - 1945 a o osobe a činnosti Dr. Jozefa Tisu, lebo podľa nej 'žiaden Tisov čin neznamená zradu na slovenskom národe'.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie